Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau


Summary (optional)
Sut ydw i'n cwyno, yn canmol neu’n rhoi sylwadau am y Gwasanaethau Cymdeithasol?
start content

Beth ddylech chi ei wneud?

Cysylltwch â'r Swyddog Cwynion ar:

Fel arall llenwch y ffurflen ar-lein:

Neu anfonwch ffurflen Canmoliaethau a Chwynion (PDF) at:

Swyddog Cwynion Statudol
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Mae’r daflen hon ar gael ar ffurf hawdd ei ddarllen hefyd.

Y bobl a all roi cwyn

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys plentyn, sydd wedi cael, neu a oedd â hawl i gael gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wneud cwyn. Mae'r un peth yn wir os ydynt wedi dioddef oherwydd camau amhriodol y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 yn darparu ar gyfer cynrychiolydd i wneud cwyn ar ran rhywun. Gall cynrychiolydd wneud cwyn ar ran rhywun os yw'r person hwnnw:

  • yn blentyn; neu
  • wedi gofyn i'r cynrychiolydd weithredu; neu
  • heb allu o fewn ystyr Deddf Galluedd Meddyliol 2005; neu
  • wedi marw.

Rhaid i unrhyw gynrychiolydd sy'n gwneud cwyn ar ran rhywun gael ei ystyried gan y Gwasanaethau Cymdeithasol â digon o ddiddordeb yn lles y person hwnnw ac yn berson addas.

Amserlenni i ddatrys eich cwyn

Os byddwn yn derbyn eich cwyn ar lafar, a’ch bod chi’n cytuno, byddwn yn ceisio ei datrys o fewn 24 awr, gan sicrhau bod rheolwr perthnasol yn cysylltu â chi i drafod y pryderon a’u datrys.

Cydnabyddir cwyn Cam 1 o fewn 48 awr a bydd rheolwr perthnasol yn ceisio cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith, i drafod eich cwyn a chytuno ar benderfyniad. Os cytunir ar hyn, byddant yn ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith (felly ni ddylai Cam 1 gymryd mwy na 15 diwrnod gwaith i’w ddatrys).

Os na allwn ddatrys eich cwyn yng ngham 1, gallwn ei symud ymlaen i gam 2, lle bydd Ymchwilydd Annibynnol yn cael ei benodi i ymchwilio i'ch cwyn ac adrodd eu canfyddiadau a gwneud unrhyw argymhellion.  Yng ngham 2 ein nod yw ymateb i chi o fewn 25 diwrnod gwaith, yn dechrau o pan fyddwch yn cytuno â’r datganiad cwyn.

Ombwdsmon

Os bydd eich cwyn yn dal heb ei datrys, mae gennych hawl i fynd at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,
1 Old Field Road
Pencoed
Caerdydd
CF35 5LJ

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content