Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau


Summary (optional)
Sut ydw i'n cwyno, yn canmol neu’n rhoi sylwadau am y Gwasanaethau Cymdeithasol?
start content

Beth ddylech chi ei wneud?

Cysylltwch â'r Swyddog Cwynion ar:

Fel arall llenwch y ffurflen ar-lein:

Neu anfonwch ffurflen Canmoliaethau a Chwynion (PDF):

Swyddog Cwynion Statudol,
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN


Mae’r daflen hon ar gael ar ffurf hawdd ei ddarllen hefyd.

Y bobl a all roi cwyn

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys plentyn, sydd wedi cael, neu a oedd â hawl i gael gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wneud cwyn. Mae'r un peth yn wir os ydynt wedi dioddef oherwydd camau amhriodol y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 yn darparu ar gyfer cynrychiolydd i wneud cwyn ar ran rhywun. Gall cynrychiolydd wneud cwyn ar ran rhywun os yw'r person hwnnw:

  • yn blentyn; neu
  • wedi gofyn i'r cynrychiolydd weithredu; neu
  • heb allu o fewn ystyr Deddf Galluedd Meddyliol 2005; neu
  • wedi marw.

Rhaid i unrhyw gynrychiolydd sy'n gwneud cwyn ar ran rhywun gael ei ystyried gan y Gwasanaethau Cymdeithasol â digon o ddiddordeb yn lles y person hwnnw ac yn berson addas.

Amserlenni i ddatrys eich cwyn

Gan ddibynnu ar natur y gŵyn, byddwn yn ceisio datrys eich cwyn o fewn 24 awr.  Os nad yw hyn yn bosibl yng ngham 1, byddwn yn cysylltu â chi yn anffurfiol o fewn 10 diwrnod gwaith o gydnabod eich cwyn, i drafod penderfyniad.

Os na allwn ddatrys eich cwyn yng ngham 1, gallwn ei symud ymlaen i gam 2, lle bydd Ymchwilydd Annibynnol yn cael ei benodi i ymchwilio i'ch cwyn ac adrodd eu canfyddiadau a gwneud unrhyw argymhellion.  Yng ngham 2 ein nod yw ymateb i chi o fewn 25 diwrnod gwaith.  Os bydd eich cwyn yn dal heb ei datrys, mae gennych hawl i fynd at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn:

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru,
1 Old Field Road,
Pencoed,
Caerdydd,
CF35 5LJ

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content