Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedau Masnachu ar y Stryd

Masnachu ar y Stryd


Summary (optional)
Mae Caniatâd Masnachu ar y Stryd yn rhoi caniatâd i fasnachwr werthu eu nwyddau neu eitemau ar stryd a ddynodwyd yn un â chaniatâd.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid i geisiadau fod yn ysgrifenedig i'r Cyngor gan ddefnyddio'r ffurflen gais berthnasol, sy’n gorfod cynnwys:

 • Manylion yr holl strydoedd neu strydoedd yr hoffech fasnachu arnynt
 • Y math o nwyddau sy'n cael eu gwerthu
 • Y dyddiau a'r amseroedd y dymunwch fasnachu a’r nwyddau neu’r eitemau rydych yn bwriadu eu gwerthu.
 • Y math o gerbyd / ciosg sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu nwyddau.
 • Byddwch hefyd dros 17 oed ac angen darparu dau lun o'ch hun, ac unrhyw gymhorthwyr

Bydd trwyddedau’n cael eu gwrthod os bydd unrhyw un o'r seiliau canlynol yn bodoli:

 • Nid oes digon o le ar y stryd rydych yn dymuno masnachu, heb achosi ymyrraeth neu anghyfleustra i ddefnyddwyr y stryd
 • Rydych yn anaddas i ddal trwydded am unrhyw reswm a wnaed yn hysbys i'r Cyngor
 • Rydych wedi methu talu ffioedd sy'n ddyledus yn y gorffennol o dan ganiatâd masnachu stryd arall
 • Os yw'r cais yn ymwneud â stryd waharddedig
 • Unrhyw reswm rhesymol arall

Ffioedd

Trwydded Ffi flynyddol 
Caniatâd Sefydlog  £850.00
Caniatâd Crwydrol £1,250.00
Adnabod Masnachwr /Cymhorthydd £30.00


Cymhwyster

Bydd y cyngor naill ai’n caniatáu’r cais neu’n cyflwyno rhybudd i chi o fewn amser rhesymol.

Bydd y Cyngor yn ymgynghori os bydd angen, gydag unrhyw asiantaeth neu sefydliad yr ystyrir yn addas.

Bydd y rhybudd yn cael ei gyflwyno os bydd y cyngor yn bwriadu gwrthod y cais, yn ei ganiatáu ar wahanol delerau na'r rhai y gwnaethpwyd cais amdanynt, cyfyngu masnachu i le penodol mewn stryd, amrywio amodau trwydded neu ddirymu trwydded.

Mae'r rhybudd yn manylu rhesymau dros eu penderfyniad ac yn datgan, o fewn saith niwrnod i'r rhybudd, y gallwch ofyn yn ysgrifenedig am y cyfle i wneud sylwadau.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982

Prosesu ac Amserlenni

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod Caniatâd Masnachu Stryd. Fodd bynnag, efallai y bydd y penderfyniad neu'r weithdrefn a ddilynir gan y Cyngor yn agored i gais i Adolygiad Barnwrol.

Manylion cyswllt:

Gallwch wneud eich cais; 

 • Yn bersonol: Drwy apwyntiad – mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Drwy'r post

Adain Drwyddedu
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

Ymgynghoriad Masnachu Ar y Stryd - Newidiadau i Ddisgrifiad Strydoedd Gwaharddedig

Ffurflen gais Masnachu ar y Stryd

Polisi Masnachu ar y Stryd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy