Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Cludiant Ysgol Cynllun Teithio i'r Ysgol yn Rhatach

Cynllun Teithio i'r Ysgol yn Rhatach


Summary (optional)
Os nad oes gan eich plentyn hawl i dderbyn cludiant o’r cartref i’r ysgol am ddim, yna o bosib bod modd iddynt deithio drwy ddefnyddio ein Cynllun Teithio i’r Ysgol yn Rhatach.
start content

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Mae’r cynllun teithio’n rhatach yn gwneud defnydd o seddi gwag ar draws yr awdurdod ar wasanaethau cludiant i’r ysgol sydd eisoes yn weithredol, mae hyn yn cynnwys bysiau ysgol dynodedig a thacsis. Nid yw hyn yn cynnwys bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus. Caiff y ceisiadau eu hasesu ar sail unigol a bydd eich plentyn ond yn derbyn sedd os yw’r swyddog asesu yn  barnu bod y cais yn addas.

Ffactorau sy’n cael eu hystyried

Mae sawl ffactor yn cael ei ystyried wrth asesu eich cais, gweler amlinelliad byr o rai ohonynt isod.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu cymeradwyo os oes seddi gwag ar wasanaeth ysgol presennol. Os nad oes seddi gwag ar gael bydd eich cais yn cael ei wrthod. 

Ni fydd ceisiadau’n cael eu cymeradwyo os yw'r ychwanegiad o’ch plentyn/plant yn golygu milltiredd ychwanegol a gwyriadau o’r llwybr gwasanaeth presennol. Mae’n rhaid eich bod yn byw ar lwybr gwasanaeth cludiant presennol neu’n fodlon cyfarfod â’r cerbyd mewn man diogel ar y ffordd. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sail y cyntaf i’r felin.

Y Gost

Y gost ar gyfer teithio i’r ysgol yn rhatach ar hyn o bryd yw £210.00 am y flwyddyn academaidd. Mae hyn yn amodol ar adolygiad. Gellir un ai talu'r swm yn llawn gyda siec neu daliadau debyd uniongyrchol fesul cam o £21.00 y mis am 10 mis. 

Y gost ar gyfer teithio i’r ysgol yn rhatach o’r flwyddyn academaidd nesaf (Medi 2018) fydd £240.

Nid ydym yn cynnig gostyngiadau i ymgeiswyr sydd eisiau teithio rhan amser yn unig nac ychwaith i rieni sydd â mwy nag un plentyn ac yn dymuno gwneud nifer o geisiadau.

Sut i wneud cais

Cwblhewch a dychwelwch  ffurflen gais Teithio i’r Ysgol yn Rhatach gan sicrhau bod y ffurflen wedi’i chwblhau’n llawn. Os hoffech wneud cais ar gyfer mwy nag un plentyn rhaid cwblhau ffurflen ar gyfer pob plentyn.

Cais blynyddol

Rhaid cyflwyno ceisiadau yn flynyddol. Ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd byddwn yn canslo’r holl drefniadau teithio’n rhatach ac ni fydd trefniant blaenorol eich plentyn/ plant yn parhau ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol. Rhaid felly sicrhau eich bod yn ailadrodd y broses o wneud cais yn flynyddol, ni ystyrir unrhyw geisiadau blaenorol yn ystod asesu’r cais.

Talu gyda siec

Os dymunwch dalu gyda siec, gwnewch y siec yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i hatodi’n ddiogel i’ch ffurflen gais. Os bydd y cais yn cael ei wrthod bydd y siec yn cael ei dychwelyd atoch.

Debyd uniongyrchol

Fel arall, os hoffech wneud taliadau debyd uniongyrchol fesul cam, bydd angen i chi gwblhau’r Mandad Debyd Uniongyrchol a’i atodi i’ch ffurflen gais. Ni fydd taliadau debyd uniongyrchol yn cael eu trefnu nes bydd eich cais wedi’i dderbyn.

Anfonwch y ceisiadau at:

 

Cludiant o’r Cartref i'r Ysgol
Swyddfeydd Mochdre
Ffordd Conwy
Mochdre
LL28 5AB

Pryd fydd fy nghais yn cael ei brosesu?

Bydd y ceisiadau i gyd yn cael eu prosesu cyn gynted â phosib. Os yw eich cais yn ymwneud â chludiant i ddechrau ym mis Medi, ni allwn sicrhau y bydd y cais wedi cael ei asesu cyn dechrau’r tymor academaidd. Nes derbynnir ateb, cyfrifoldeb y rhiant yw anfon a chludo eu plant o’r ysgol. Byddwch yn cael eich hysbysu o benderfyniad yn ysgrifenedig ar ôl asesu eich cais, os cymeradwyir y cais bydd gwybodaeth yn ymwneud â manylion cludiant ynghlwm wrth y llythyr.

Beth os nad oes angen cludiant bellach?

Os, am ba bynnag reswm, nad oes angen cludiant bellach, rhowch wybod, yn ysgrifenedig, i dîm Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol cyn gynted â phosib.

Os yw eich plentyn wedi derbyn tocyn bws, rhaid hefyd ei amgáu a’i ddychwelyd. Bydd y ffioedd yn cael eu canslo unwaith y bydd yr awdurdod yn derbyn y llythyr a'r tocyn bws. Peidiwch â chanslo eich trefniant debyd uniongyrchol, caiff hyn ei wneud gan yr awdurdod wedi iddynt dderbyn eich llythyr. Os bydd yr awdurdod yn cymryd mwy o arian na’r hyn sy’n ddyledus, byddwch yn derbyn ad-daliad ar unwaith o dan y Warant Debyd Uniongyrchol.

Ffurflen Gais

Mandad Debyd Uniongyrchol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy