Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cofrestru Marwolaeth


Summary (optional)
start content

Mae’n rhaid i bob marwolaeth yng Nghymru neu Loegr gael ei gofrestru o fewn 5 diwrnod o ddyddiad y farwolaeth - oni bai bod y Crwner yn ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth.


Ym mhle alla’ i gofrestru marwolaeth?

Rhaid i farwolaethau sy’n digwydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy gael eu cofrestru yn Neuadd y Dref Llandudno drwy wneud apwyntiad.

Cofrestru Marwolaeth drwy Ddatganiad:

Os nad ydych yn gallu dod i'r Swyddfa Gofrestru yn Llandudno, gallwch wneud apwyntiad i fynychu unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru neu Loegr i gofrestru'r farwolaeth drwy ddatganiad.

Bydd y Cofrestrydd yn cofnodi'r manylion ac yn anfon eich datganiad wedi ei lofnodi i'r cofrestrydd yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth.

Yn anffodus, gall cofrestru marwolaeth yn y ffordd hon achosi oedi i'r angladd, gan y bydd y dogfennau angenrheidiol yn cael eu hanfon drwy'r post yn hytrach na chael eu rhoi i'r sawl sy'n mynychu'r swyddfa gofrestru. Mae'n syniad da trafod trefniadau gyda'r trefnydd angladdau a staff y swyddfa gofrestru er mwyn osgoi unrhyw oedi diangen.

Pwy all gofrestru marwolaeth?

 • Perthynas i'r ymadawedig (fel arfer yr un agosaf)
 • Person oedd yn bresennol pan ddigwyddodd y farwolaeth
 • Perchennog neu reolwr yr ysbyty neu gartref preswyl lle digwyddodd y farwolaeth

Mewn rhai amgylchiadau gall pobl eraill gofrestru. Ffoniwch y Swyddfa Gofrestru am gyngor os nad ydych yn siŵr pwy ddylai gofrestru'r farwolaeth.

 Pa fanylion sydd eu hangen arnaf i gofrestru marwolaeth?

 • Dyddiad a lle ddigwyddodd y farwolaeth
 • Dyddiad a Man Geni yr ymadawedig
 • Enw llawn yr ymadawedig, gan gynnwys cyfenw cyn priodi os yw hynny’n berthnasol
 • Cyfeiriad cartref a galwedigaeth yr ymadawedig
 • Enw llawn, dyddiad geni a galwedigaeth priod yr ymadawedig (os yw hynny’n berthnasol)
 • Enw llawn a chyfeiriad y person sy'n cofrestru'r farwolaeth
 • Tystysgrif Feddygol Achos Marwolaeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall meddyg teulu neu feddyg ysbyty gyhoeddi Tystysgrif Feddygol o achos y farwolaeth er mwyn i’r cofrestrydd gofrestru’r digwyddiad. Pan fydd marwolaeth wedi cael ei adrodd i'r crwner, rhaid i'r cofrestrydd aros i'r crwner i orffen ei ymholiadau cyn y gellir farwolaeth gael ei chofrestru. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly mae bob amser yn well cysylltu â swyddfa'r crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer yr angladd.
 • Os yw ar gael - Cerdyn Meddygol GIG neu rif GIG
 • P'un a oedd yr ymadawedig yn derbyn pensiwn neu lwfans gan Adran y Llywodraeth (e.e. Y Gwasanaeth Sifil, y GIG, Addysgu
 • Er mwyn helpu sicrhau cywirdeb y wybodaeth a gofnodwyd byddai'n ddefnyddiol (ond nid yn hanfodol) pe gallech ddod â dogfennaeth ategol ar gyfer yr ymadawedig gyda chi (e.e. pasbort, trwydded yrru, bil cyfleustodau, tystysgrifau geni a thystysgrif priodas)
 • Byddai hefyd yn ddefnyddiol (ond nid yn hanfodol) pe gallai'r unigolyn sy'n cofrestru'r farwolaeth ddod â phrawf adnabod eu hunain (e.e. Pasbort, Trwydded Yrru, Bil Cyfleustodau)


Gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith

Fel rhan o'ch apwyntiad byddwch yn cael cynnig y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn rhoi gwybod i rai sefydliadau'r llywodraeth a'r Cyngor lleol am y farwolaeth a'i gwneud yn haws ac yn symlach i gael trefn ar faterion yr ymadawedig. Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hefyd hysbysu'r adrannau eraill yn yr Awdurdod Lleol a allai fod angen diweddaru eu cofnodion.

www.gov.uk/tell-us-once

 Dogfennau i ddod gyda chi:

 • Rhif Yswiriant Gwladol yr ymadawedig (a priod os yw'n berthnasol)
 • Pasbort DU yr ymadawedig
 • Tocyn bws yr ymadawedig
 • Trwydded yrru’r ymadawedig
 • Bathodyn Glas Unigolyn Sydd
 • Wedi Marw

Byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt y:

 • Berthynas Agosaf
 • Yr unigolyn sy'n ymdrin a'u hystad

Mae’n rhaid i chi gael caniatâd yr unigolion a restrir uchod os ydych yn mynd i ddarparu gwybodaeth amdanynt.

Pa ddogfennau fydd y Cofrestrydd yn eu rhoi i mi?

 • Copïau ardystiedig o'r Cofnod Marwolaeth (Tystysgrifau Marwolaeth) - mae yna ffi am y tystysgrifau hyn. Gallwch gael rhagor o dystysgrifau o'r Swyddfa Gofrestru yn y dyfodol.
 • Ffurflen werdd i'w roi i’r trefnydd angladdau
 • Ffurflen ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau (BD8)
 • Os ydych wedi defnyddio'r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith – cewch lythyr sy’n cadarnhau bod yr holl adrannau wedi cael eu hysbysu

Lawrlwythwch y ffurflen gaes i gael Copi o Dystysgrif Marwolaeth

 

end content