Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Creu cyfrif archebu ar-lein


Summary (optional)
Cyn i chi ddechrau archebu eich sesiynau ffitrwydd ar-lein, mae angen i chi gael cyfrif dilys.
start content

Cam Un – Creu cyfrif

Creu cyfrif ar gyfer archebu ar-lein:

Bydd angen i chi roi eich manylion i ni a chyfeiriad e-bost dilys.

Pan mae eich cyfrif yn barod, byddwn naill ai’n:

 • Anfon hysbysiad drwy e-bost NEU
 • Rhoi gwybod dros y ffôn

Cam Dau – Gosod cyfrinair

Unwaith y bydd eich cyfrif yn fyw, ewch yn ôl ar y dudalen hon a:

 • Darllen drwy’r telerau ac amodau isod
 • Ticio i ddweud eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau
 • Clicio ar ‘Mynd i Archebion Hamdden’

Yna byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen fewngofnodi archebion ar-lein:

 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost a chlicio ar Wedi anghofio cyfrinair
 • Yn dilyn hyn cewch e-bost gyda manylion ynghylch sut i osod cyfrinair

Cam Tri - Archebu

Unwaith y byddwch wedi derbyn y camau uchod, byddwch wedi cofrestru ac yn barod i wneud eich archeb ar-lein cyntaf! Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â ni ar 01492 575677, neu anfonwch e-bost atom

Sylwch os gwelwch yn dda:

 • I gadw eich archeb, dylech gwblhau eich archeb ar-lein o fewn 20 munud
 • Mae pob gweithgaredd sydd ar gael i’w harchebu ar-lein ar gyfer sesiynau sengl yn unig

Sicrhewch fod porwr y we a’r system weithredu ar eich dyfais neu gyfrifiadur yn gyfredol

Darllenwch a chytunwch gyda'r  telerau ac amodau cyn mynd ymlaen i Archebion Hamdden.

Telerau ac Amodau

RHEOLI EICH CYFRIF

 • Mewngofnodwch i’ch cyfrif gyda’ch manylion cofrestru.  Os ydych yn anghofio eich cyfrinair, gallwch wneud cais i gael eich atgoffa drwy’r dudalen archebu ar-lein.
 • Gallwch archebu sesiynau canolfan hamdden dridiau ymlaen llaw, o 9pm e.e. fe allwch chi archebu sesiwn ddydd Llun am 9pm nos Wener.
 • Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau eich archeb. Sicrhewch bod manylion eich e-bost yn gywir.
 • Er mwyn cael mynediad i’r gweithgaredd yr ydych wedi’i archebu, bydd rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth Ffit Conwy yn nerbynfa’r ganolfan.  Caniatewch ddigon o amser ar adegau prysur. Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd o leiaf 5 munud cyn yr amser dechrau.
 • Mae archebion ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd ac ystafelloedd ffitrwydd ar gyfer eich defnydd personol chi yn unig. Nid oes modd trosglwyddo’r archebion hyn i unrhyw un arall.  Bydd unrhyw aelod sy'n camddefnyddio'r system yn cael ei dynnu oddi ar y cyfleuster archebu ar-lein.

CWSMER YN CANSLO'R ARCHEB

 • Rhaid canslo archebion o leiaf 1 awr cyn amser cychwyn y gweithgaredd a archebwyd.
 • Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ad-daliadau, fodd bynnag, gellir trosglwyddo archebion drwy gysylltu’n uniongyrchol â’r Ganolfan Hamdden, cyhyd ag y rhoddir o leiaf 2 awr o rybudd.
 • Caiff llyfrau o docynnau a dalwyd ymlaen llaw eu credydu gan Reolwr y Ganolfan, cyhyd ag y rhoddir o leiaf 2 awr o rybudd.
 • Rhaid canslo archebion gweithgareddau Badminton a 5 bob Ochr o leiaf 24 awr cyn amser cychwyn y gweithgaredd a archebwyd.
 • Ni fyddwn yn ad-dalu ffioedd aelodaeth os yw archeb y cyfleuster neu’r gweithgaredd yn cael ei ganslo gan yr aelod.
 • Bydd eich cydweithrediad wrth gydymffurfio â’r polisi canslo yn ein galluogi i ailddyrannu eich lle i aelodau eraill. 

PEIDIO Â MYNYCHU GWEITHGAREDD A ARCHEBWYD

 • Byddwn rŵan yn blocio cyfrifon aelodau sydd ddim yn mynychu sesiwn ar ôl archebu neu sy'n canslo gan roi llai nag awr o rybudd. Er mwyn agor y cyfrif bydd yn rhaid i’r aelod gysylltu â ni ar e-bost neu dros y ffôn.
 • Rydym ni’n annog pob aelod i wneud yn siŵr ei fod wedi mewngofnodi i bob dosbarth. Rydym ni hefyd wedi atgoffa ein timau derbynfa am bwysigrwydd cofnodi pob presenoldeb. .

Y GANOLFAN YN CANSLO

 • Ceidw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yr hawl i wrthod neu ganslo unrhyw archeb heb roi rheswm, i wrthod mynediad i’r ganolfan, i wrthod cais am aelodaeth neu i ddileu aelodaeth.
 • Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ychwanegu, newid, dileu neu ganslo cyfleusterau neu weithgareddau yn y ganolfan heb rybudd.   Mae hyn yn cynnwys cau canolfan neu newid yr oriau agor am resymau diogelwch, cynnal a chadw neu oherwydd digwyddiadau arbennig.
 • Ni fydd ffioedd aelodaeth yn cael eu had-dalu os caiff archeb ar gyfer cyfleuster neu weithgaredd ei chanslo gan y ganolfan.
 • Ni fydd y ganolfan yn atebol am unrhyw wariant neu golled arall a gaiff y cwsmer oherwydd yr archeb ar-lein neu ganslo.

TALIADAU YMLAEN LLAW

 • Bydd angen i’r holl Gwsmeriaid Talu Wrth Fynd dalu am eu gweithgarwch wrth archebu, boed hyn dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu ar-lein.

FFIOEDD CERDYN CREDYD

 • Does dim ffi am ddefnyddio eich cerdyn credyd neu debyd.

 

Cliciwch y blwch isod i barhau

'Rwyf wedi darllen a cytuno gyda'r telerau ac amodau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy