Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffyrdd Amrywiol - Mannau Parcio i Unigolion ag Anabledd: Hysbysiad


Summary (optional)

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn yw:

 • hwyluso parcio ar gyfer preswylwyr ag anabledd a deiliaid bathodyn anabledd
start content

Cyfeirnod: CCBC - 046522

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Mannau Parcio i Unigolion ag Anabledd) (Rhif 1) 2023


Gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn a enwir uchod dan Adrannau 1, 2 a 4 a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984  a fydd yn dynodi'r darnau o ffordd a nodwyd yn Atodlen 1 fel Gofod Parcio i Bobl Anabl i'w ddefnyddio gan gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Anabl dilys a Thrwydded Preswylydd yn unig a dirymu’r cyfyngiadau a nodwyd yn Atodlen 2

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a map, a ddaw i rym ar 24 Gorffennaf 2023 ar wefan y Cyngor.  Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu ddilysrwydd unrhyw ofynion sydd wedi eu cynnwys ynddo, ar y sail nad yw'n cyfateb i’r pwerau a roddir dan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu oherwydd nad yw’r Gorchymyn yn cydymffurfio ag un o amodau'r Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos i ddyddiad y rhybudd hwn.

Atodlen 1 - Deiliaid trwydded preswylydd anabl yn unig

15 Park Way, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y gorllewin: o’i bwynt olaf am bellter o 3.4 milltir i gyfeiriad y de a 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.

15 Clifton Road, Llandudno

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 108 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Gloddaeth Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.

5 Clifton Road,Llandudno

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 33 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â Lloyd Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Augusta Street i 17 Brookes Street, Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt 7 metr i’r dwyrain o’i chyffordd ag Albert Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.

71 Heol Scotland, Llanrwst

 • Ochr y gogledd orllewin: o bwynt 38m i’r gorllewin o’i chyffordd â Talybont Road am bellter o 6.6 metr tua’r dwyrain.

28 Ddôl Du, Bae Colwyn

 • Ochr y gogledd; o bwynt 32 metr i’r dwyrain o’i chyffordd am bellter o 3.4 metr.

25 Grove Park, Bae Colwyn

 • Ochr y de: o bwynt 22 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Beech Mount am bellter o 6.6 metr tua’r dwyrain.

8 Llewelyn Street, Conwy

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 8 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â’r Stryd Fawr am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

2B Colwyn Crescent, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 20 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Rhos Road am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Atodlen 2 - Dirymiadau

Park Way, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 15 metr i’r de o’i bwynt olaf am bellter o 2.4 metr tua’r de.

19 Ffordd Penrhos, Bae Colwyn

 • Ochr y gogledd: o bwynt 75m i’r gorllewin o’i chyffordd â Phromenâd y Gorllewin

1 Ffordd Norman, Llandudno

 • Ochr y de-ddwyrain: o bwynt 15 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Lôn Howard am bellter o 6.6 metr.

25 Dundonald Road, Bae Colwyn

 • Ochr y de: o bwynt 78 metr i’r gorllewin o’i chyffordd ag Upland Road.

28 Ddôl Du, Bae Colwyn

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 3 metr i’r gorllewin o bwynt olaf y ffordd bengaead am bellter o 3 metr i gyfeiriad y dwyrain.

13 Hawarden Road, Bae Colwyn

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 67 metr i’r de-orllewin o’i chyffordd â Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn.

3 East Parade, Craig Y Don, Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt oddeutu 43 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Ffordd y Frenhines, Craig y Don.

11 Ffordd Glan y Môr, Cyffordd Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt 60 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Ferry Farm Road.

5 Park Road Cottages,  Ffordd y Llan, Llysfaen

 • Ochr y de: o ffin orllewinol eiddo rhif 5 Park Road Cottages am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.

4 Ddôl Ddu Isaf, Ffordd Llanelian, Bae Colwyn

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 46.2 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Dôl Eilian am bellter o 3.6 metr i gyfeiriad y gogledd.

 

Dyddiedig:  19 Gorffennaf 2023

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Tudalen Nesaf:  Gorchymyn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content