Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffyrdd Amrywiol - Mannau Parcio i Unigolion ag Anabledd: Gorchymyn


Summary (optional)

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn yw:

 • hwyluso parcio ar gyfer preswylwyr ag anabledd a deiliaid bathodyn anabledd
start content

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Mannau Parcio i Bobl Anabl) (Rhif 1) 2023


Yn unol â'i bwerau dan Adrannau 1, 2 a 4 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati wedi hyn fel "Deddf 1984"), a'r holl bwerau galluogi eraill, ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol â Rhan III Atodlen 9 Deddf 1984, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y cyfeirir ato wedi hyn fel "y Cyngor") drwy hyn, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:-

 • 1.  Bydd y Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 24 Gorffennaf dwy fil a thair ar hugain, a gellir cyfeirio ato fel "Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Mannau Parcio i Bpbl Anabl) (Rhif 1) 2023."

 • 2.  
  • (1)  Yn y Gorchymyn hwn:-

   ystyr "man parcio wedi’i awdurdodi" yw unrhyw le parcio ar ffordd sydd wedi’i awdurdodi neu ei neilltuo drwy Orchymyn a wnaed, neu sydd â’r un effaith â phetai wedi’i wneud dan Ddeddf 1984;

   yr un ystyr sydd i "bathodyn unigolyn ag anabledd" â’r ystyr yn Rheoliadau Bobl Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) 2000;

   yr un ystyr sydd i "disg parcio" â’r ystyr yn Rheoliad 8 Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Eithriadau ar gyfer Bobl Anabl) (Cymru) 2000;

  • (2)   At bwrpas y Gorchymyn hwn, ystyrir bod cerbyd yn arddangos bathodyn unigolyn ag anabledd yn y lle perthnasol os:

   • (a)  yw'r bathodyn yn ddilys; a
   • (b)
    • (i)  bod y bathodyn yn cael ei arddangos ar ddangosfwrdd y cerbyd, gan sicrhau y gellir gweld Rhan 1 y bathodyn o ymyl y ffordd, neu

    • (ii)  os nad oes gan y cerbyd ddangosfwrdd, bod y bathodyn yn cael ei arddangos ar ran amlwg o'r cerbyd, gan sicrhau y gellir gweld Rhan 1 y bathodyn o ymyl y ffordd.

  • (3)  At bwrpas y Gorchymyn hwn, ystyrir bod cerbyd yn arddangos disg parcio yn y lle perthnasol os:-

   • (a)  yw’n bosibl gweld ochr y disg sy'n dangos y chwarter awr pan ddechreuodd y cyfnod aros o ymyl y ffordd.

  • (4)  Ac eithrio lle nodir fel arall, mae unrhyw gyfeiriad yn y Gorchymyn hwn at Erthygl neu Atodlen wedi'u rhifo yn gyfeiriad at yr Erthygl neu Atodlen sydd â'r rhif hwnnw yn y Gorchymyn hwn.

 • 3.  Ac eithrio’r hyn a ddarperir yn Erthygl 4 y Gorchymyn hwn, ni chaiff unrhyw un, oni bai ei fod yn gweithredu dan gyfarwyddyd neu gyda chaniatâd cwnstabl heddlu neu Swyddog Gorfodaeth Sifil mewn iwnifform, achosi na chaniatáu i unrhyw gerbyd aros ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn hwn, oni bai bod y cerbyd yn arddangos bathodyn unigolyn ag anabledd a thrwydded preswylydd.

 • 4.  Ac eithrio’r hyn a ddarperir yn Erthygl 3 y Gorchymyn hwn, ni chaiff unrhyw un, oni bai ei fod yn gweithredu dan gyfarwyddyd neu gyda chaniatâd Cwnstabl Heddlu neu Swyddog Gorfodaeth Sifil mewn iwnifform, achosi na chaniatáu i unrhyw gerbyd aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yma am gymaint o amser ag sydd ei angen i alluogi:-

  • (a)  i'r cerbyd gael ei ddefnyddio, os na ellir ei ddefnyddio'n gyfleus at ddibenion o'r fath ar unrhyw ffordd arall, i wneud y canlynol, sef:

   • (i)  gwaith adeiladu, diwydiannol neu ddymchwel.
   • (ii)  cael gwared ar unrhyw rwystr i draffig.
   • (iii)  cynnal, gwella neu ail adeiladu'r darnau o ffordd y cyfeirir atynt.
   • (iv)  gosod, adeiladu, addasu neu drwsio unrhyw bibell garthffos neu brif biben neu offer ar gyfer darparu nwy, dŵr, trydan neu unrhyw offer telegyfathrebu, fel y caiff ei ddiffinio yn Neddf Telegyfathrebu 1984, ar dir neu dir sy'n gyfagos i'r darnau o ffordd y cyfeirir atynt.

  • (b)  i'r cerbyd gael ei ddefnyddio, os na ellir ei ddefnyddio'n gyfleus at ddibenion o'r fath ar unrhyw ffordd arall, at wasanaeth yr awdurdod lleol neu gwmni gwasanaeth cyhoeddus, yn unol â phwerau neu ddyletswyddau statudol.

  • (c)  cerbyd darparwyr gwasanaeth cyffredinol dan Adran 125 Deddf Gwasanaethau Post 2000

 • 5.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2004 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 6.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2007 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 7.  Mae Gorchymyn Cadarnhau (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llefydd Parcio ar y Stryd) 2006 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn yn unig a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 8.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2010 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 9.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2014 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 10.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2017 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 11.  Mae Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2021 Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael ei ddirymu i'r graddau y mae'n ymwneud â'r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 2 o'r Gorchymyn hwn a bydd yn parhau i fod mewn grym llawn fel arall.

 • 12.  Bydd gwaharddiad a’r cyfyngiadau sy’n cael eu gosod gan y Gorchymyn hwn yn ychwanegol at unrhyw gyfyngiad, gwaharddiad neu ofyniad a roddir gan unrhyw reoliadau sydd wedi eu gwneud dan Ddeddf 1984 neu gan neu dan unrhyw ddeddf arall.

 

RHODDWYD dan Sêl Gyffredin Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 14 Gorffennaf Dwy fil  a thair ar hugain.

Atodlen 1 - Deiliaid trwydded preswylydd anabl yn unig

15 Park Way, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y Gorllewin: o’i bwynt olaf am bellter o 3.4 milltir i gyfeiriad y de a 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.  Rhif map: L/30/02/22/02

15 Clifton Road, Llandudno

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 108 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Gloddaeth Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.  Rhif map:  L/30/02/22/03

5 Clifton Road,Llandudno

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 33 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â Lloyd Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.  Rhif map:  L/30/02/22/05

Augusta Street ar gyfer 17 Brookes Street, Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt 7 metr i’r dwyrain o’i chyffordd ag Albert Street am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.  Rhif map:  L/30/17/22/06

71 Heol Scotland, Llanrwst

 • Ochr y gogledd orllewin: o bwynt 38m i’r gorllewin o’i chyffordd â Talybont Road am bellter o 6.6 metr tua’r dwyrain.  Rhif map:  L/30/24/22/07

28 Ddol Du, Bae Colwyn

 • Ochr y gogledd: o bwynt 32 metr i’r dwyrain o’i chyffordd am bellter o 3.4 metr.  Rhif map:  L/30/02/23/08

25 Grove Park, Bae Colwyn

 • Ochr y de: o bwynt 22 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Beech Mount am bellter o 6.6 metr tua’r dwyrain.  Rhif map:  L/30/02/23/09

8 Llewelyn Street, Conwy

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 8 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â’r Stryd Fawr am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.  Rhif map:  L/30/10/22/10

2B Colwyn Crescent, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y dwyrain: o bwynt 20 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Rhos Road am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.  Rhif map:  L/30/02/22/11

 

Atodlen 2 - Dirymiadau

Park Way, Llandrillo-yn-Rhos

 • Ochr y Dwyrain: o bwynt 15 metr i’r de o’i bwynt olaf am bellter o 2.4 metr tua’r de.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2021 Bwrdeistref Sirol Conwy)

19 Ffordd Penrhos, Bae Colwyn

 • Ochr y gogledd: o bwynt 75m i’r gorllewin o’i chyffordd â Phromenâd y Gorllewin.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2007 Bwrdeistref Sirol Conwy)

1 Norman Road, Llandudno

 • Ochr y de-ddwyrain: o bwynt 15 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Howard Road am bellter o 6.6 metr.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2017 Bwrdeistref Sirol Conwy)

25 Dundonald Road, Bae Colwyn

 • Ochr y de: o bwynt 78 metr i’r gorllewin o’i chyffordd ag Upland Road.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2017 Bwrdeistref Sirol Conwy)

28 Ddol Du, Bae Colwyn

 • Ochr y Dwyrain: o bwynt 3 metr i’r gorllewin o bwynt olaf y ffordd bengaead am bellter o 3 metr i gyfeiriad y dwyrain.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2021 Bwrdeistref Sirol Conwy)

13 Hawarden Road, Bae Colwyn

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 67 metr i’r de-orllewin o’i chyffordd â Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2013 Bwrdeistref Sirol Conwy)

3 East Parade, Craig Y Don, Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt oddeutu 43 metr i’r dwyrain o’i chyffordd â Ffordd y Frenhines, Craig y Don.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2006 Bwrdeistref Sirol Conwy)

11 Ffordd Glan y Môr, Cyffordd Llandudno

 • Ochr y de: o bwynt 60 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Ferry Farm Road.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2010 Bwrdeistref Sirol Conwy)

5 Park Road Cottages,  Ffordd y Llan, Llysfaen

 • Ochr y de: o ffin orllewinol eiddo rhif 5 Park Road Cottages am bellter o 6.6 metr i gyfeiriad y dwyrain.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2013 Bwrdeistref Sirol Conwy)

4 Ddol Ddu Isaf, Ffordd Llanelian, Bae Colwyn

 • Ochr y gorllewin: o bwynt 46.2 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Dol Elian am bellter o 3.6 metr i gyfeiriad y gogledd.  (Gorchymyn (Gofodau Parcio ar y Stryd i Bobl Anabl) 2013 Bwrdeistref Sirol Conwy)


Tudalen Nesaf:  Mapiau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content