Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Beth yw Gorchmynion Rheoli Traffig (GRT)?


Summary (optional)
Mae Gorchymyn Rheoli Traffig (GRT) yn ddogfen gyfreithiol sy’n nodi'r cyfyngiadau mewn ardal sy’n cael eu nodi gan arwyddion traffig a marciau ffordd ar ffyrdd.
start content

Beth yw Gorchymyn Rheoli Traffig?

Rydym yn cyflwyno Gorchmynion Rheoli Traffig i newid cyfyngiadau parcio a chyfyngiadau traffig ar ffyrdd yn y Sir Conwy. Rydym yn ystyried newidiadau sy’n atal perygl i ddefnyddwyr y briffordd ac yn cynnal llif esmwyth traffig. Maent yn ymdrin â phethau megis:

 • Gwahardd parcio drwy gydol y diwrnod neu ran o’r diwrnod;
 • Caniatáu parcio am gyfnod cyfyngedig yn unig neu gan fath penodol o gerbyd yn unig;
 • Cyfyngu ar symudiadau cerbydau penodol er enghraifft dim mynediad, un ffordd, dim troi i’r dde neu’r chwith, cyfyngiadau pwysau.

Fel arfer, ni ellir defnyddio Gorchymyn Rheoli Traffig i:

 • Ddynodi mannau parcio ar y briffordd ar gyfer unigolion ac eithrio dan amgylchiadau penodol ar gyfer gyrwyr anabl;
 • Cyfyngu ar barcio ar strydoedd preswyl oni bai bod angen am barcio preswyl sy’n cwrdd â meini prawf penodol;
 • Atal rhwystr, yn benodol ar ddreifiau preifat;
 • Atal mynediad ar gyfer dosbarthu.

 

Sut yr ydym yn cyflwyno Gorchymyn Rheoli Traffig?

Mae Gorchmynion Rheoli Traffig yn ddewis olaf a byddwn yn osgoi cyfyngu symudiad traffig os oes modd.

Byddwn yn archwilio unrhyw bryderon a gyflwynir gan breswylwyr. Byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi o fewn 6 wythnos os credwn mai Gorchymyn Rheoli Traffig yw’r ffordd orau o ddatrys y mater. Os mai dyna’r achos, bydd yn cael ei gynnwys ar raglen Gorchmynion Rheoli Traffig.

Mae’r rhaglen Gorchmynion Rheoli Traffig yn amserlen dreigl o 3 blynedd, gyda gwahanol ardaloedd o’r sir yn cael eu hystyried bob blwyddyn.

Gellir gweld yr amserlen bresennol yma 

Gall gymryd hyd at 18 mis i brosesu Gorchymyn Rheoli Traffig newydd.  

Mae’r broses ar gyfer datblygu Gorchymyn Rheoli Traffig yn cynnwys:

 • Ymgynghoriad anffurfiol gyda phartïon ac unigolion cysylltiedig;
 • Hysbysebu’r cynigion yn y wasg leol, ar wefan y cyngor a gosod hysbysiadau ar y stryd;
 • Ystyried sylwadau a gwrthwynebiadau (os na allwn ddatrys gwrthwynebiadau, gallai hyn ein hatal rhag cwblhau’r Gorchymyn Rheoli Traffig);
 • Cadarnhau a hysbysebu’r Gorchymyn Rheoli Traffig newydd;
 • Cwblhau arwyddion traffig a marciau ffordd.

 

Sut allaf i wneud sylwadau ar gynigion Gorchmynion Rheoli Traffig?

Mae cynigion Gorchmynion Rheoli Traffig yn cael eu hysbysebu ar wefan y cyngor, yn y wasg leol ac mae copi caled yn cael ei osod ar y safle dan sylw. Mae gennych 28 diwrnod calendr i gyflwyno gwrthwynebiad.

end content