Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Un Pwynt Mynediad


Summary (optional)
Mae Un Pwynt Mynediad yn darparu gwybodaeth, cyngor ac atgyfeiriad ar gyfer gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghonwy.
start content

 

Beth mae'r tîm yn ei wneud?

Mae Tîm Mynediad Conwy yn ymdrin ag ymholiadau ac atgyfeiriadau timau o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.


Pwy mae'r tîm yn ei helpu?

Un Pwynt Mynediad yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer:

 • Addasiadau Tai
 • Gwasanaethau Pobl Hŷn
 • Gwasanaethau anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau
 • Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol
 • Gwasanaethau anableddau dysgu
 • Gwasanaethau gofalwyr


Pwy nad yw’r tîm yn ei helpu?

Nid ydym yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer:

 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl - Siaradwch â'ch meddyg teulu
 • Tîm Cyffuriau ac Alcohol - Siaradwch â'ch meddyg teulu
 • Plant a Theuluoedd - Siaradwch â’r Swyddog ar Ddyletswydd ar 01492 575111


A yw'n wasanaeth cyfrinachol?

YDI. Mae ein tîm ar draws y sir yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol. Byddant yn gofyn cwestiynau amdanoch chi neu unigolyn rydych yn ffonio ar eu rhan, i gael gwybod pa wasanaeth sy’n gweddu orau i'ch anghenion.


Beth os ydw i'n ffonio ar ran rhywun arall?

Oni bai ei fod yn sefyllfa argyfwng, os byddwch yn cysylltu â ni ar ran rhywun arall, rhaid i'r person hwnnw fod wedi rhoi eu caniatâd i ni ddatblygu eu hatgyfeiriad.


A ydych ond yn gweithio gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd?

NA. Mae gan Un Pwynt Mynediad gysylltiadau cryf ag asiantaethau eraill a Sefydliadau Gwirfoddol lleol hefyd. Byddwn yn eich cyfeirio atynt os credwn y gallai eich helpu. Gweler y rhestr o Sefydliadau Gwirfoddol isod, yn ogystal â'r cyswllt i wefan DEWIS. www.dewis.wales  


Sut ydw i’n cael cymorth y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion?

Ydych chi’n cael trafferth symud o gwmpas a mynd i mewn ac allan o’ch cartref? Oes arnoch chi angen addasiadau yn eich cartref er mwyn diwallu eich anghenion penodol?Os felly, llenwch y ffurflen gais ar-lein isod. Bydd aelod o'r tîm Un Pwynt Mynediad yn cysylltu â chi i drafod pethau ymhellach.

Byddant yn gofyn nifer o gwestiynau i chi ac yn penderfynu a ddylid eich atgyfeirio at y Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol.


Sut ydw i'n cysylltu â'r tîm?

 • Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm)
 • E-bost: lles@conwy.gov.uk
 • Neges Destun (ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig):  07797 870 361


Ysgrifennwch atom yn:   

Tîm Mynediad Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy