Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Goddefebau Parcio

Goddefebau Parcio


Summary (optional)
Mae goddefebau parcio yn galluogi gweithwyr, contractwyr adeiladu yn bennaf sy'n gwneud gwaith adnewyddu ar adeiladau i aros yn hirach na'r cyfyngiadau mewn grym, oherwydd natur y gwaith.
start content

Wrth wneud cais am oddefeb bydd ymweliad safle yn cael ei wneud er mwyn sefydlu ei bod yn ddiogel i gyhoeddi trwydded, yn dibynnu ar y lleoliad a'r cyfyngiad mewn grym yn yr ardal.

Goddefebau Parcio

Amodau defnyddio Goddefeb Parcio

 • Rhaid i'r oddefeb gael ei harddangos yn glir drwy ei hatodi i tu mewn ffenestr flaen y cerbydau yn y fath fodd y gall Gwasanaethydd Parcio neu Swyddog yr Heddlu ddarllen yr holl fanylion ar yr ochr flaen yn glir.
 • Dim ond ar gyfer y cerbyd a nodir y gellir defnyddio'r oddefeb mewn perthynas â'r pwrpas a'r lleoliad, ac yn y lleoliad yn ystod y cyfnodau a ddangosir ar ffrynt y ffurflen hon.
 • Oni nodir i'r gwrthwyneb ar yr oddefeb, NI DDYLID parcio'r cerbyd mewn bae person anabl, mannau wedi'u neilltuo ar gyfer meddygon, arosfannau bysiau, a beiciau modur, mewn ardal sy'n ddarostyngedig i waharddiad llwytho, ar lwybr troed neu ymyl glaswellt, ar linellau igam-ogam i fynedfa'r ysgol neu ar groesfan cerddwyr.
 • Rhaid i'r cerbyd gael ei barcio yn y fath fodd fel nad yw'n creu perygl i gerddwyr neu ddefnyddwyr eraill y ffordd, nid yw'n rhwystro llinellau gweld ar gyffyrdd, nid yw'n rhwystro mynediad neu'n achosi rhwystr i lif y traffig.
 • Nid yw'r oddefeb yn caniatáu parcio cyffredinol yn y lleoliad a nodir.Rhaid i'r gyrrwr symud y cerbyd i rywle arall ac o fewn y rheoliadau unwaith y bydd y pwrpas a nodwyd wedi cael ei gyflawni.
 • Mae'n rhaid i'r ymgeisydd / gyrrwr roi rhif ffôn a / neu gyfeiriad lle y gellir cysylltu ag ef / hi ar unwaith a fydd yn cael ei gofnodi ar yr oddefeb.
 • Rhaid i'r person sy'n gyfrifol am y cerbyd ei symud os caiff gyfarwyddyd i wneud hynny gan Swyddogion Gorfodaeth Sifil neu Swyddog yr Heddlu.
 • Bydd methu â chydymffurfio â'r amodau hyn yn arwain at dynnu'r oddefeb yn ôl.Yn ogystal, efallai y bydd Rhybudd Talu Cosb yn cael ei gyflwyno ar y cerbyd dan delerau Deddf Traffig y Ffyrdd 1991.

Nodyn i'r ymgeisydd

 1. Bydd goddefebau ond yn cael eu rhoi mewn amgylchiadau eithriadol neu enbyd ac nid eu bwriad yw darparu parcio "cyfleus". Mae parcio fan sy'n cynnwys offer llaw bach neu ddeunyddiau ar gyfer gwaith y dydd neu gerbyd sy'n cludo gweithwyr i ac o safle yn cael eu hystyried yn "barcio cyfleus". Mae'r rheoliadau arferol ar gyfer llwytho / dadlwytho neu ollwng teithwyr eisoes yn cwmpasu'r posibiliadau hyn. Yn gyffredinol, dim ond er mwyn ymdopi gyda gwaith dosbarthu a adnewyddu safleoedd mawr a allai gymryd mwy na 20 munud i'w cwblhau y mae goddefebau yn berthnasol.
 2. Rhaid i bob cais gynnwys taliad o £15.00. Gellir talu drwy archeb bost neu siec yn daladwy i Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i dychwelyd gyda'ch cais at:


  Gwasanaethau Parcio
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  BLWCH BOST 146
  Llandudno
  LL30 9BR
 3. Mae'r taliad ar gyfer asesu'r cais ac nid yw'n gwarantu cael goddefeb neu le parcio
 4. Fel arfer, bydd yn cymryd o leiaf 48 awr i brosesu cais am oddefeb parcio. Dylai amser gael ei ychwanegu ar gyfer oedi a achosir gan y post. Ni fydd sefyllfaoedd o argyfwng gwirioneddol yn ddarostyngedig i'r cyfnod rhybudd o 48 awr.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy