Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn Swyddfeydd Newydd y Cyngor – Bae Colwyn – Diweddariad Prosiect

Swyddfeydd Newydd y Cyngor – Bae Colwyn – Diweddariad Prosiect


Summary (optional)
Mae’r Cyngor wedi penodi Muse Developments Ltd i ddarparu gofod swyddfa newydd yng nghanol Bae Colwyn ac i ailddatblygu adeilad y Ganolfan Ddinesig i'r dwyrain o'r dref.
start content

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor wedi meddiannu adeilad wedi’i brydlesu yn Dinerth Road, gyda dros 350 o staff wedi'u lleoli ar y safle hwn ar hyn o bryd. Mae'r brydles wedi dod i ben yn awr ac mae'r Cyngor wedi trafod estyniad i'r brydles nes y darperir y swyddfeydd newydd.  Yn ogystal â’r materion prydlesu yn Dinerth Road, mae’r Cyngor, dros y blynyddoedd diwethaf, wedi bod yn adolygu ei adeiladau ac edrych ar ffyrdd i weithredu'n fwy effeithlon a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid, drwy gyfuno staff a gwasanaethau ar lai o safleoedd.  Gallai’r prosiect hwn o bosibl ddisodli hyd at dair ar ddeg o swyddfeydd presennol sy’n aneffeithlon ac yn perfformio’n wael, a lleihau swyddfeydd ac ôl troed carbon y Cyngor.

Yn ogystal â bod yn rhan o Raglen Foderneiddio'r Cyngor, mae'r swyddfa newydd hon hefyd yn cefnogi adfywiad Bae Colwyn.  Bydd dod â phobl i mewn i galon Bae Colwyn yn dod â bywiogrwydd, nifer ymwelwyr a gwariant ychwanegol a ragwelir yn y dref o hyd at £1m, gan bobl sy’n defnyddio’r adeilad newydd hwn.

Amserlen

Mae Muse Developments wedi penodi Bowmer a Kirkland (B & K) fel y prif gontractwr i adeiladu'r swyddfeydd ym Mae Colwyn, a darparu maes parcio newydd ym Mharc Eirias i geisio cynorthwyo gyda’r mannau parcio digwyddiadau a gollir yn swyddfeydd y Ganolfan Ddinesig.  Cymerodd B & K y safle drosodd yng nghanol y dref yn gynnar ym mis Tachwedd 2016 er mwyn dechrau ar y gwaith.  Mae'r amserlen arfaethedig fel a ganlyn:

Dymchwel safle presennol yng nghanol y dref: Tachwedd 2016 – Mawrth 2017

Adeiladu’r Swyddfa Newydd: Ebrill 2017 tan Hydref 2018.

Adeiladu Maes Parcio, Parc Eirias: Mawrth 2017 - Gorffennaf 2017.

Rheoli a Meddiannu’r Swyddfa Newydd

Mae Prosiect wedi cael ei sefydlu i reoli ein gwasanaethau sy’n symud i'r adeilad newydd ym Mae Colwyn. Bydd Tîm y Prosiect yn sicrhau bod y tasgau a’r penderfyniadau sy’n gysylltiedig â symud i’r swyddfeydd newydd a’u rheoli yn cael eu gwneud mewn ffordd amserol. Y bwriad yw sicrhau parhad busnes a lleihau effaith y newidiadau ar y cyhoedd.  Mae'r holl Wasanaethau sydd i symud i’r swyddfeydd newydd yn cael eu cynrychioli ar Dîm y Prosiect. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rheolwr y Prosiect, Geraint Williams ar (01492) 574255 neu geraint.williams@conwy.gov.uk 

Gwerth Cymdeithasol / Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae gan y prif gontractwr, B & K, gyfrifoldeb cytundebol i weithio gyda'r gymuned leol i ddatblygu Cynllun Gwerth Cymdeithasol.  Gweler y ddolen isod i dudalen "Gwerth Cymdeithasol / Ymgysylltu â’r Gymuned" am fwy o fanylion.

I weld delweddau o sut fydd y swyddfa newydd yn edrych, a gweld argraff arlunydd 'cyn ac ar ôl' ar gyfer yr ardal hon, ewch i'n gwe dudalen Delweddau a Fideo o'r Adeilad Newydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy