Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a sut i wneud cais.
start content

Darperir Prydau Ysgol am Ddim ond i ddisgyblion ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un o'r cymorthdaliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm*
  • Credyd Treth Plant cyn belled nad ydynt yn cael Credyd Treth Gwaith a bod ganddynt incwm blynyddol y tŷ, fel y'i asesir gan Cyllid a Thollau EM, sy'n llai na £16,190.
  • Cymorth o dan Adran VI o'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999.
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth.
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm*
  • Taliadau Credyd Treth Gwaith Ychwanegol - y taliad a all unigolyn ei gael am bedair wythnos ychwanegol ar ôl i’w hawl am Gredyd Treth Gwaith ddod i ben
  • Credyd Cynwysol

(*Mae disgyblion sy'n cael Cymorth Incwm neu Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm neu Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm eu hunain hefyd yn gymwys)

Gwneud cais

Os hoffech chi wneud cais, llenwch y ffurflen gais Prydau ysgol am ddim a’i hanfon at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-dal
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

Os ydych angen ffurflen bapur, neu unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm neu ymweld ag unrhyw un o’n swyddfeydd yn Sir Conwy.

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid am Fudd-Daliadau Addysg

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy