Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Cerbydau wedi eu gadael

Cerbydau wedi eu gadael


Summary (optional)
start content
Rhoi Gwybod am Gerbydau Wedi Eu Gadael
Ewch

Gellir ystyried unrhyw gerbyd fel cerbyd wedi'i adael (gan gynnwys trelars, carafannau a darnau o gerbydau modur) os yw'n ymddangos ei fod wedi ei adael ar briffordd gyhoeddus neu ar dir agored ac nad oes gan y perchennog na'r deilydd cofrestredig diwethaf unrhyw fwriad o ddychwelyd.

Sut rydym yn ei wneud

Gellir cael gwared ar gerbydau penodol ar unwaith heb unrhyw ymrwymiad i hysbysu perchennog y cerbyd, fodd bynnag, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol drwy gyfraith gwlad i geisio dod o hyd ac i hysbysu perchnogion cerbydau y credir iddynt fod tipyn o werth.

Os yw'r cerbyd yn achosi perygl dybryd, bydd yn cael ei symud o fewn 24 awr. Gosodir rhybudd symud 7 diwrnod ar gerbydau eraill ac yn ystod y cyfnod hwnnw ceisir dod o hyd i geidwad cofrestredig diwethaf neu berchennog y cerbyd. Os na ellir dod o hyd i geidwad neu berchennog y cerbyd a /neu nid ydynt yn symud y cerbyd, yna bydd y cerbyd, a'r cyfan sydd ynddo yn cael ei symud ar ddiwedd y cyfnod 7 diwrnod a cheir gwared arno bythefnos yn ddiweddarach.

Ydi o wedi ei adael?

Nid yw cerbyd di-dreth, sy'n cymryd lle gwerthfawr neu mewn cyflwr gwael bob amser yn cael ei ystyried fel cerbyd wedi ei adael. Fel arfer y DVLA sy'n delio â cherbydau di-dreth, tra bo'r Heddlu fel arfer yn delio â cherbydau sy'n niwsans, wedi torri lawr neu sy'n achosi rhwystr.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy