Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Graeanu'r briffordd


Summary (optional)
start content

Rydym yn cael rhagolygon tywydd dyddiol sy’n benodol i Sir Conwy drwy gydol y gaeaf, a’n bwriad yw sicrhau bod graean yn cael ei daenu ar Ffyrdd Prif Flaenoriaeth cyn bydd rhew yn ffurfio. Bydd y rhwydwaith yn cael ei thrin eto yn ystod y nos os bydd rhagolygon am rew neu amodau rhewyllyd estynedig.

Eira

  • Pan fydd rhagolygon o eira, bydd Ffyrdd Prif Flaenoriaeth yn cael eu graeanu ymlaen llaw i gadw'r rhwydwaith priffyrdd ar agor.
  • Ni fydd Ffyrdd â Blaenoriaeth Eilaidd megis isffyrdd a ffyrdd ystâd fel arfer yn cael eu graeanu oni bai bod amodau yn ddifrifol ac yn debygol o barhau am sawl diwrnod, ac wedyn dim ond os yw'r adnoddau ar gael ar ôl delio â Ffyrdd Prif Flaenoriaeth.
  • Mewn amodau eithafol o eira trwm, cyflogir contractwyr preifat ac amaethyddol i helpu i glirio'r eira.

Halen

I dynnu rhew oddi ar wyneb y ffordd yn effeithiol, mae halen angen traffig, sy'n helpu'r broses o dorri’r gronynnau halen i lawr yn hydoddiant halwynog. Mae hyn yn toddi'r rhew yn gyflym ac yn atal mwy o rew rhag ffurfio am nifer o oriau.

Sefyllfaoedd sy'n gallu achosi problemau

Waeth pa mor gywir yw’r rhagolygon tywydd, mae yna sefyllfaoedd pan na allwn roi halen ar y rhwydwaith cyn amodau rhewllyd. Mae sefyllfaoedd o'r fath yn cynnwys:

  • Pan fydd glaw yn cael ei ddilyn gan awyr sy'n clirio'n gyflym; fel arfer, bydd graeanu yn dechrau ar ôl i’r glaw beidio (er mwyn osgoi bod yr halen yn cael ei olchi i ffwrdd). Weithiau gall y tymheredd ostwng cymaint â 5°C yr awr a gall ffyrdd gwlyb rewi cyn i ni fod wedi gallu rhoi halen arnynt.
  • Mae 'Rhew’r Wawr' yn digwydd ar ffyrdd sych pan fydd gwlith ben bore yn datblygu, yn syrthio ar ffordd oer ac yn rhewi wrth daro. Mae'n amhosibl rhagweld yn gywir ble a phryd y bydd hyn yn digwydd.
  • Eira awr frys. Pan fydd glaw yn troi'n eira, sydd weithiau'n cyd-daro â'r awr frys, ni ellir graeanu yn gynnar oherwydd byddai'r glaw yn ei olchi i ffwrdd, a gall cerbydau graeanu gael anhawster gwneud y gwaith oherwydd y tagfeydd traffig.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy