Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cronfa Allweddol Cefnogi Busnes Lleol


Summary (optional)
start content

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog o raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y Du ac yn darparu £2.6 biliwn o arian ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn Mawrth 2025.  Mae’r Gronfa’n anelu at wella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ar draws y DU drwy fuddsoddi mewn cymunedau a llefydd, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. 

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â: https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus

Byddai’r gronfa yn cefnogi ein busnesau (masnachol neu gymdeithasol) lleol i adnewyddu a datblygu ar gyfer y dyfodol. 

Bydd y gronfa allweddol yn galluogi darpariaeth grantiau mwy i gefnogi twf economaidd a chynaliadwyedd drwy gyflawni ystod o brosiectau yn canolbwyntio ar ymyriadau a ddiffinnir gan y DU.

 

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cymorth buddsoddi, mae’n rhaid i fusnesau gael eu lleoli yn Sir Conwy, wedi bod yn masnachu dros 6 mis ac wedi cofrestru gyda CaThEF.

Mae'r cynllun yn cynnig cyllid o HYD AT 70% ar wariant cyfalaf a/neu refeniw cymwys ar gyfer prosiectau, gyda dyfarniadau o £3,000 hyd at £100,000 yn cael eu cynnig. 

Bydd dyddiad cau ceisiadau am grant ym mis Tachwedd 2024 neu ar amser lle fydd y gronfa wedi’i ymrwymo’n gyfan gwbl, os yw’n gynt
Er mwyn cael ei ystyried, fe ddylai eich prosiect gyd-fynd ag un neu fwy o’r ymyriadau diffiniedig a chyflawni un neu fwy o’r allbynnau a chanlyniadau canlynol:

 • Creu swyddi
 • Diogelu swyddi
 • Cyflwyno prosesau neu dechnolegau newydd i’r cwmni
 • Cynhyrchiant gwell
 • Cynnydd o ran buddsoddiad
 • Prosiectau yn deillio o astudiaethau dichonoldeb wedi’u hariannu
 • Pobl yn mynychu hyfforddiant  
 • Isadeiledd ynni carbon isel neu sero wedi’i ddarparu 
 • Cynyddu cystadleurwydd 
 • Cynorthwyo twf busnes
 • Gwneud enillion effeithlonrwydd
 • Cynyddu cynaliadwyedd
 • Cyflwyno cynnyrch, gwasanaethau neu farchnadoedd newydd i’r cwmni 
 • Canolbwyntio ar ddatgarboneiddio a’r argyfwng hinsawdd Bydd ceisiadau'n cael eu gwneud drwy’r ffurflen ar-lein. Ynghyd â’r ffurflen gais bydd angen nifer o ddogfennau ategol eraill. 

Darllenwch y ddogfen ganllaw yn llawn i sicrhau bod yr holl wybodaeth ynghlwm cyn cyflwyno’r cais.


Gofynnir i chi siarad ag aelod o’r Tîm Cymorth Busnes cyn cyflwyno unrhyw gais. I siarad ag aelod o’r tîm, anfonwch neges e-bost at busnes@conwy.gov.uk

Oherwydd problemau technegol nid yw’r ffurflen ar-lein ar gael dros dro. Rydym yn ceisio datrys y broblem a bydd y ffurflen ar gael eto cyn gynted ag sy’n bosibl. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir

levelup-logos-e

end content