Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cronfa Allweddol Adfywio Cymunedol


Summary (optional)
start content

Mae Cronfa Allweddol Adfywio Cymunedol Conwy bellach ynghau ar gyfer ceisiadau.

Rydym wedi derbyn nifer uchel o geisiadau - derbyniwyd 90 o geisiadau, gwerth dros £10m, sy'n sylweddol fwy na'r cyllid oedd ar gael.

Rydym yn awr yn y broses o asesu’r prosiectau a byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr maes o law.

Rydym yn chwilio am geisiadau gan fudiadau bro i gyflwyno prosiectau ar draws Conwy a fydd yn mynd i’r afael ag anghenion lleol ac a fydd yn cyfrannu at adeiladu ‘Balchder Bro’ a ‘gwneud gwahaniaeth gweladwy’ trwy Flaenoriaeth Buddsoddi Cymunedau a Lle Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. 

Bydd y gronfa’n ystyried ceisiadau prosiect ar gyfer yr holl ymyriadau o dan faes Blaenoriaeth Buddsoddi Cymunedau a Lle (W1-W15).

Dyma alwad agored ar gyfer prosiectau sy’n cael eu cyflawni yn sir Conwy. 

Gall prosiectau wneud cais am grantiau rhwng £10,000 a £249,999 a rhaid eu cwblhau erbyn tymor yr hydref 2024. 

Bydd y rownd hon ar agor i geisiadau tan 5.00pm ar 22 Medi 2023. 

Mae’n debygol y bydd galw mawr am y cyllid ac nid ydym yn rhagweld agor ail rownd ar hyn o bryd. Mae’n bosib y byddwn yn ystyried ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau pe bai cyllid yn dal i fod ar gael.

content

content

 

Sut i wneud cais

Gellir gwneud ceisiadau i’r Gronfa Allweddol Adfywio Cymunedol drwy’r porth ar-lein. 

Mae’n rhaid i chi gwblhau ac uwchlwytho’r ‘Gweithlyfr Costau Prosiect a Chynllunio’ fel rhan o’ch cais ar-lein - mae hwn i’w weld isod. 

Cyn cyflwyno’ch cais:

  • Ystyriwch gymhwysedd eich prosiect drwy adolygu ymyriadau, allbynnau a chanlyniadau UKSPF (mae W1-W15 yn berthnasol i’r gronfa allweddol hon ac maent i’w gweld isod). Ystyriwch hefyd sut y bydd yn diwallu anghenion ac uchelgeisiau’r meysydd lle byddwch yn cyflawni. 
  • Darllenwch ganllawiau’r Gronfa Allweddol a chasglwch yr holl wybodaeth ofynnol drwy adolygu’r fersiwn all-lein o gwestiynau’r cais (rydym wedi darparu fersiwn Microsoft Word isod o’r ffurflen y gellir ei defnyddio i’ch helpu baratoi eich cais). 
  • Cwblhewch y ‘Gweithlyfr Costau Prosiect a Chynllunio’ yn barod i’w uwchlwytho fel rhan o’ch cais ar-lein. 
  • Pan fyddwch yn barod, cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau a chyflwyno eich cais drwy ein porth ar-lein. 


Atodiadau:

 


Dolenni i ddogfennau eraill a allai fod yn ddefnyddiol i chi:


Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

levelup-logos-e

end content