Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut i gwyno


Summary (optional)
Y drefn gwyno arferol yw anfon llythyr neu e-bost atom, neu gallwch ein ffonio, ond gallwch gyflwyno cwynion mewn unrhyw ffordd resymol sy'n addas i chi.
start content

Os ydych yn anfodlon gyda'r gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'ch bod yn dymuno cwyno, gallwch wneud hynny i unrhyw aelod o staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Wrth gwyno, mae'n well siarad â'r bobl gysylltiedig.  Er enghraifft, os yw'r gwyn am gyfleuster cyhoeddus fel theatr neu ganolfan hamdden, gofynnwch am gael siarad â'r goruchwyliwr neu'r rheolwr ar ddyletswydd. Fel arfer bydd yr unigolyn rydych yn siarad ag ef/hi yn gallu datrys eich cwyn yn rhwydd ac ni fydd angen i chi gymryd camau pellach. Neu, gallwch gysylltu â'r Uned Canmoliaeth a Chwynion.

Uned Gwynion
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif Ffôn: 01492 576070 (Bydd galwadau i'r rhif hwn yn cael eu recordio)

E-bost: cwynion@conwy.gov.uk

Neu gallwch lenwi'r ffurflen ar-lein trwy ddilyn y ddolen isod:

http://www.conwy.gov.uk/cysylltwchani

Nodwch: Nid yw pob cwyn yn addas i gael eu datrys drwy ein Polisi Cwynion.  Darllenwch y rhestr wirio isod cyn cyflwyno eich cwyn.

Eich ProblemBeth ddylech chi ei wneud?
Cais am wasanaeth Cyfeirio at yr Adran berthnasol er mwyn iddynt gael gweithredu yn ei gylch
Rhywbeth lle mae gennych hawl i apelio Dilyn y broses apelio
Pryderon am sefydliadau eraill e.e. y GIG, yr Heddlu, Cyngor Tref neu Gymuned Cyfeirio at y corff cywir
1) Pryder ynglŷn ag ymddygiad Cynghorydd,
neu
2) Anfodlonrwydd gyda chanlyniad ein proses gwyno fewnol ar ddiwedd cam 2
Cyfeirio at yr Ombwdsmon yn:-
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ.
e-bost: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk
Gwe: www.ombwdsmon-cymru.org.uk
Ffôn: 0300 790 0203
Cwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyfeirio at Swyddog Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol:-
Gwasanaethau Cymdeithasol:-

Swyddog Cwynion Statudol
Gwasanaethau Cymdeithasol
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ffôn: 01492 577744
e-mail cwynion.gwasanaethau.cymdeithasol.conwy@conwy.gov.uk

Materion yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data Cyfeirio at yr Uned Llywodraethu Gwybodaeth:-
Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb,
Conwy
LL32 8DU
Ffôn: 01492 576070
e-bost: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk
Pryderon ynglŷn ag ysgol Cyfeirio at yr Ysgol ei hun
Pryderon yn ymwneud â sefydliad allanol lle mae Swyddog neu Aelod o'r Cyngor yn cynrychioli'r Cyngor Cyfeirio at y sefydliad ei hun
Bryderon yn ymwneud â mater pan fo camau cyfreithiol yn cael eu dilyn ar hyn o bryd Aros hyd nes i’r camau cyfreithiol gael eu cwblhau

 

Canmoliaeth a chwynion 2015

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy