Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhaglen Her yr Hinsawdd


Summary (optional)
start content

Beth ydyn ni yn ei wneud yng Nghonwy?

Rydym wedi llunio cynllun sero net sy’n dangos sut rydym yn anelu at fod yn gyngor sero net erbyn 2030.

Mae'r Cyngor wedi sefyldu Rhaglen Her yr Hinsawdd er mwyn rhoi ar waith ein gweledigaeth i arwain ein cymunedau yn ein nod i fod yn gyngor di-garbon net.

Amcanion y rhaglen yw:

  • lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y Cyngor a ddaw o ystadau, fflyd, staff yn teithio i’r gwaith, teithio ar gyfer busnes, y gadwyn gyflenwi a goleuadau stryd er mwyn llwyddo i greu allyriadau di-garbon net.
  • gwrthbwyso’r allyriadau sydd yn weddill erbyn 2030.
  • datblygu a gweithredu ar gynllun ynni ardal leol ar gyfer Cyngor Conwy erbyn 2030.

Rydym wedi sefydlu 8 prosiect er mwyn gweithredu'r cynllun.

Rhaglen Her yr Hinsawdd:  prosiectau

Mae pob prosiect yn canolbwyntio ar faes sy’n cynhyrchu allyriadau, a bydd yn edrych ar newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Adeiladau

Byddwn yn gwneud gwelliannau i adeiladau i leihau defnydd ynni.

Teithio staff

Byddwn yn datblygu cynllun teithio i’r gweithle i leihau nifer y milltiroedd busnes a deithir.  Byddwn yn annog staff i leihau eu milltiroedd cymudo a dewis opsiynau cymudo teithio llesol a charbon isel.

Gwrthbwyso carbon

Byddwn yn defnyddio cyfleoedd i wrthbwyso carbon ar dir y Cyngor.

Fflyd

Byddwn yn lleihau allyriadau sydd ynghlwm â defnydd tanwydd yn y fflyd gan ddefnyddio cerbydau trydan.

Cynllun ynni lleol

Byddwn yn datblygu cynllun i ddatgarboneiddio’r system ynni o fewn Sir Conwy.

Golau stryd

Byddwn yn parhau i newid hen lampau stryd gyda bylbiau LED.

Cadwyn gyflenwi

Byddwn yn gweithio gyda chyflenwyr i ddatgarboneiddio cadwyn gyflenwi Conwy.

Prosiect gwefru cerbydau trydan cyhoeddus

Byddwn yn llunio strategaeth ar gyfer cyfleusterau gwefru cerbydau trydan (CT) cyhoeddus yn Sir Conwy a fydd yn sicrhau bod dull cydlynol ledled y sir o ran gwefru CT.

end content