Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a sut i wneud cais.
start content

Darperir Prydau Ysgol am Ddim ond i ddisgyblion ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un o'r cymorthdaliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm*
  • Credyd Treth Plant cyn belled nad ydynt yn cael Credyd Treth Gwaith a bod ganddynt incwm blynyddol y tŷ, fel y'i asesir gan Cyllid a Thollau EM, sy'n llai na £16,190.
  • Cymorth o dan Adran VI o'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999.
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth.
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm*
  • Taliadau Credyd Treth Gwaith Ychwanegol - y taliad a all unigolyn ei gael am bedair wythnos ychwanegol ar ôl i’w hawl am Gredyd Treth Gwaith ddod i ben
  • Credyd Cynwysol

(*Mae disgyblion sy'n cael Cymorth Incwm neu Lwfans Chwilio am Waith ar Sail Incwm neu Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn Gysylltiedig ag Incwm eu hunain hefyd yn gymwys)

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol gyda dyfarniad prydau ysgol am ddim presennol ar ddiwedd mis Mawrth 2019, gallwch barhau i fod yn gymwys nes 2023, hyd yn oed os yw eich amgylchiadau’n newid.

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ei meini prawf cymhwyso Credyd Cynhwysol ym mis Ebrill, 2019, ac yn cyflwyno trothwy incwm blynyddol net a enillir o £7400 neu lai ar gyfer ceisiadau newydd.  Eto, unwaith eich bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim o fis Ebrill 2019 gallwch barhau â'r hawl honno nes 2023, hyd yn oed os yw eich amgylchiadau'n newid.

Gwneud cais

Os hoffech chi wneud cais, llenwch y ffurflen gais Prydau ysgol am ddim (PDF, 452Kb) a’i hanfon at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Os ydych angen copi papur, neu unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm neu ymweld ag unrhyw un o’n swyddfeydd yn Sir Conwy.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy