Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a sut i wneud cais.
start content

Prydau Ysgol am Ddim

Derbyn i Flwyddyn 6
Ers 1 Medi 2023, mae disgyblion o’r Derbyn i Flwyddyn 6 mewn addysg gynradd yn cael prydau ysgol am ddim.

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion sydd mewn addysg gynradd o 1 Medi 2023 yn rhan o raglen Llywodraeth Cymru i bob plentyn cynradd gael Prydau Ysgol am Ddim.


Taliadau lwfans gwyliau cinio ysgol am ddim

Mae estyniad Llywodraeth Cymru i gyllid darpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn ystod y gwyliau wedi dod i ben. Y taliad a wnaed ar gyfer Gŵyl y Sulgwyn ar ddydd Iau 25 Mai 2023 oedd y taliad olaf a fydd yn cael ei wneud. Ni fydd unrhyw daliadau pellach gan gynnwys hawliadau ôl-ddyddiedig ar gyfer cyfnodau gwyliau cyn 31 Mai 2023.

Cymorth a chyngor â'r cynnydd mewn costau byw (Cyngor Conwy)
Cael help gyda chostau byw (Llywodraeth Cymru)
Advicelink Cymru - Yma i helpu gyda chostau byw


Mae Prydau Ysgol Am Ddim ar gyfer disgyblion sy’n mynd i ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn cael un o’r canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm*
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad CThEF, yn uwch na £16,190
  • Cefnogaeth o dan Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm*
  • Credyd Treth Gwaith parhaus – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag enillion net blynyddol o ddim mwy na £7400.

(*Mae disgyblion sy’n cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol gyda chyfyngiad enillion net blynyddol o £7400 drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys)

Os ydych yn cael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd ar gyfer un o’ch plant oherwydd eich bod yn cael Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm, Credyd Gwarant Pensiwn, byddwch yn parhau i gael hawl ar gyfer y plentyn hwnnw nes mis Rhagfyr 2023 hyd yn oed os yw eich amgylchiadau'n newid. Bydd angen i chi ein hysbysu ni fodd bynnag os yw eich plentyn yn gadael, neu’n newid ysgol cyn y dyddiad hwnnw.

Os yw eich plentyn / plant eisoes yn cael Prydau Ysgol Am Ddim, nid oes gofyn i chi gwblhau ffurflen gais bob blwyddyn, oni bai fod eich amgylchiadau yn newid.

Gwneud cais

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

Os oes well gennych gopi papur, neu fod angen unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen arnoch; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm ar rif ffôn 01492 576491.

end content