Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a sut i wneud cais.
start content

Prydau Ysgol am DdimMae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfradd o £19.50 yr wythnos i bob dysgwr cymwys er mwyn iddynt allu cael prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau ysgol hyd at 31 Awst 2022 pan fydd y taliadau yn dod i ben.

Bydd pob dysgwr cymwys yn derbyn taliad o £19.50 yr wythnos o 14 Gorffennaf 2022 tan 18 Awst 2022. Bydd taliad ychwanegol o £3.90 yn cael ei wneud ar 14 Gorffennaf 2022 i dalu am y diwrnod a ddynodwyd gan yr ysgol ar gyfer Jiwbilî’r Frenhines.#

Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Cynigir prydau ysgol am ddim i ddysgwyr y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o 1 Medi 2022 ymlaen, wrth i Lywodraeth Cymru gyflwyno Prydau Ysgol am Ddim mewn Ysgolion Cynradd.

Os yw eich incwm yn isel, mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim ar gyfer eich plant er gwaethaf y ddarpariaeth gynhwysol, oherwydd os ydych yn gymwys am Fudd-dal Prydau Ysgol am Ddim, mae budd-daliadau eraill ar gael i chi, ac mae’n cynyddu’r cyllid i ysgol eich plentyn.

Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13

Yn ychwanegol at hynny mae cyllid ar gael i ddysgwyr cymwys Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 ar gyfer y cyfnod pan nad oes disgwyl iddynt fod yn yr ysgol er mwyn astudio.

Bydd dysgwyr Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 yn derbyn cyfandaliad o £78.00 er mwyn talu am y cyfnod o 4 wythnos o 6 Mehefin i 30 Mehefin 2022 ar 23 Mehefin 2022.

Taliad wythnosol o £19.50 ar 30 Mehefin a 7 Gorffennaf 2022 i dalu am y cyfnod i ffwrdd i astudio.

Taliadau wythnosol ar gyfer holl ddysgwyr cymwys hyd at 31 Awst 2022 pan fydd y taliadau yn dod i ben.Mae Prydau Ysgol Am Ddim ar gyfer disgyblion sy’n mynd i ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn cael un o’r canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm*
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad CThEM, yn uwch na £16,190
  • Cefnogaeth o dan Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm*
  • Credyd Treth Gwaith parhaus – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag enillion net blynyddol o ddim mwy na £7400 (Ebrill, 2019).

(*Mae disgyblion sy’n cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol gyda chyfyngiad enillion net blynyddol o £7400 drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys)

Os ydych yn cael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd ar gyfer un o’ch plant oherwydd eich bod yn cael Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm, Credyd Gwarant Pensiwn, byddwch yn parhau i gael hawl ar gyfer y plentyn hwnnw nes mis Rhagfyr 2023 hyd yn oed os yw eich amgylchiadau'n newid. Bydd angen i chi ein hysbysu ni fodd bynnag os yw eich plentyn yn gadael, neu’n newid ysgol cyn y dyddiad hwnnw.

Gwybodaeth am Brydau Ysgol am ddim yng Nghymru i Rieni a Gwarcheidwaid

Gwybodaeth am Brydau Ysgol am ddim yng Nghymru

Gwneud cais

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

Os oes well gennych gopi papur, neu fod angen unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen arnoch; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm ar rif ffôn 01492 576491.

end content