Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn help gyda chostau dillad ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy a sut i wneud cais.
start content

Pwy sy’n gymwys am Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ym Mwrdeistref Sirol Conwy a beth yw’r meini prawf?

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ac mae cyfraddau 2019/20 fel a ganlyn:

 • £125 ar gyfer disgyblion Derbyn mewn ysgol gynradd
 • £125 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
 • £200 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd
 • £125 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd

Disgyblion 4, 7, 11 ac 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

Nod y Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yw helpu pobl brynu gwisg ysgol a dillad chwaraeon, offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau’r ysgol, gan gynnwys dysgu yn yr awyr agored ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm fel dylunio a thechnoleg.

Bydd y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant Derbyn a Blynyddoedd 3, 7 a 10 ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Cyngor ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid sydd â phlant yn mynd i ysgol o fewn Bwrdeistref Sirol Conwy ac sy’n derbyn unrhyw beth o’r rhestr isod.

 • Cymhorthdal Incwm*
 • Lwfans Ceisio Gwaith Cysylltiedig ag Incwm*
 • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm*
 • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad CThEM, yn fwy nag £16,190.
 • Credyd Treth Gwaith parhaus – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
 • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Cynhwysol â chyfyngiad enillion net o £7,400 Ebrill 2019*

(*Mae disgyblion sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys)

Mae’r Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) hefyd ar gael bob blwyddyn i blant sy'n derbyn gofal. Gellir gwneud cais yn uniongyrchol drwy’r Adran Addysg:

Gwasanaethau Addysg
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ.

Neu wneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i:

Pennaeth Gwasanaethau Addysg
Gwasanaethau Addysg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Caiff grantiau eu talu trwy drosglwyddiad BACS i’ch cyfrif banc neu trwy daliad siec, ac fe allant fod yn daladwy mewn perthynas â mwy nag un plentyn.

 

Gwneud cais

 

Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

Os ydych angen ffurflen bapur, neu unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm neu ymweld ag unrhyw un o’n swyddfeydd yn Sir Conwy.

Gwybodaeth i Rieni a Gwarcheidwaid am Fudd-Daliadau Addysg (PDF)

 

Beth fydd yn digwydd i’m gwybodaeth?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn casglu eich gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi sy’n berthnasol i’ch cais. Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti arall oni bai fod y gyfraith yn gofyn i ni wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth am y modd rydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd ar www.conwy.gov.uk/garb/preifatrwydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy