Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Grant Gwisg Ysgol ym Mwrdeistref Sirol Conwy a sut i wneud cais.
start content

Pwy sy’n gymwys am Grant Gwisg Ysgol/Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ym Mwrdeistref Sirol Conwy a beth yw’r meini prawf?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) 2018/19 o £125 i ddisgyblion sy’n cychwyn yn nosbarth derbyn mewn ysgol gynradd, Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd neu sydd yn 4 neu 11 mlwydd oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau atgyfeirio disgyblion.

Pwrpas Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) yw bod o gymorth wrth brynu gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol i blant perthnasol.

Mae’r Grant Gwisg Ysgol ar gyfer Blynyddoedd 8 - 11 (Awdurdod Addysg Lleol) yn £28.

Bydd y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant yn nosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Cyngor ar gyfer rhieni / gwarcheidwaid sydd â’u plant yn mynychu ysgol o fewn Bwrdeistref Sirol Conwy ac sydd yn derbyn unrhyw beth o’r rhestr isod.

Bydd y Grant Gwisg Ysgol ar gyfer Blynyddoedd 8 – 11 ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn unig ar gyfer disgyblion sy’n byw gyda’u rhieni/gwarcheidwaid ym Mwrdeistref Sirol Conwy ac yn derbyn unrhyw beth o’r rhestr isod:

  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm*
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm*
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad CThEM, yn uwch na £16,190.
  • Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau y gall rhai eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben.
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Cynhwysol â chyfyngiad enillion net o £7,400 Ebrill 2019*


(*Mae disgyblion sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys).

Os ydych yn warcheidwad ar blant sy’n derbyn gofal, nid oes angen i chi dderbyn yr incwm a nodir i dderbyn Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad) ar gyfer plentyn sy’n dechrau yn y dosbarth Derbyn neu Flwyddyn 7 a dylech ymweld â’r adran Addysg yn:

Gwasanaethau Addysg
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ.

Neu wneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i:

Pennaeth Gwasanaethau Addysg
Gwasanaethau Addysg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Caiff grantiau eu talu trwy drosglwyddiad BACS i’ch cyfrif banc neu trwy daliad siec, ac fe allant fod yn daladwy mewn perthynas â mwy nag un plentyn.

Gwneud cais

Os ydych yn dymuno gwneud cais (PDF, 170Kb), llennwch y ffurflen a'i dychwelyd at:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Os ydych angen ffurflen bapur, neu unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm neu ymweld ag unrhyw un o’n swyddfeydd yn Sir Conwy.

Beth fydd yn digwydd i’m gwybodaeth?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn casglu eich gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi sy’n berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu gydag unrhyw drydydd parti arall oni bai fod y gyfraith yn gofyn i ni wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth am y modd rydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd ar www.conwy.gov.uk/garb/preifatrwydd

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy