Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-daliadau Addysg Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Prydau Ysgol am Ddim ym Mwrdeistref Sirol Conwy


Summary (optional)
Pwy sy'n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol am Ddim a sut i wneud cais.
start content

Prydau Ysgol am DdimMae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfradd o £19.50 yr wythnos i bob dysgwr cymwys er mwyn iddynt allu cael prydau bwyd am ddim yn ystod gwyliau ysgol blwyddyn ariannol 2021/22.

Bydd pob dysgwr cymwys yn derbyn taliad o £39.00 ar ddydd Iau 23 Rhagfyr 2021 ar gyfer y bythefnos o wyliau gŵyl y Nadolig.

Mae Prydau Ysgol Am Ddim ar gyfer disgyblion sy’n mynd i ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un o’r canlynol:
  • Cymhorthdal Incwm*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm*
  • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydych yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eich aelwyd, yn unol ag asesiad CThEM, yn uwch na £16,190
  • Cefnogaeth o dan Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Elfen Warantedig Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm*
  • Credyd Treth Gwaith parhaus – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag enillion net blynyddol o ddim mwy na £7400 (Ebrill, 2019).

(*Mae disgyblion sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol gyda chyfyngiad enillion net blynyddol o £7400 drwy eu hawl eu hunain hefyd yn gymwys)

Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd ar gyfer un o’ch plant oherwydd eich bod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Cymorth Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm, Credyd Gwarant Pensiwn, byddwch yn parhau i dderbyn hawl ar gyfer y plentyn hwnnw nes mis Rhagfyr 2023 hyd yn oed os yw eich amgylchiadau'n newid. Bydd angen i chi ein hysbysu ni fodd bynnag os yw eich plentyn yn gadael, neu’n newid ysgol cyn y dyddiad hwnnw.

Gwybodaeth am Brydau Ysgol am ddim yng Nghymru i Rieni a Gwarcheidwaid

Gwybodaeth am Brydau Ysgol am ddim yng Nghymru

Gwneud cais

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Os oes well gennych gopi papur, neu fod angen unrhyw gymorth gyda llenwi’r ffurflen arnoch; neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gallwch gysylltu gydag aelod o’r tîm ar rif ffôn 01492 576491.

end content