Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Budd-dal Tai Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol

Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol


Summary (optional)
start content

Os yw unigolyn yn methu cysylltu â ni er mwyn trefnu ad-dalu gordaliad Budd-Dal Tai byddwn yn ystyried os yw ‘Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol' (AEU) yn briodol.

Byddwn yn ysgrifennu atoch cyn cysylltu gyda’ch cyflogwr i holi am AEU.

Mae AEU yn galluogi'r Awdurdod Lleol i adfer Gordaliad Budd-Dal Tai drwy ofyn i’r cyflogwr wneud didyniad o enillion gweithiwr a thalu’r enillion hynny i ni. 

Mae’r gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny heb wneud cais i Lys Sifil ac mae cyflogwyr wedi eu rhwymo gan y gyfraith i gydymffurfio pe gofynnir iddynt wneud hynny.

Mae rheoliadau yn darparu fod cyfran o enillion yn cael eu gwarchod; cyfrifir hyn fel 60% o enillion net. Bydd y cyfanswm y bydd cyflogwr yn ei ddidynnu bob tro y caiff gweithiwr ei dalu yn dibynnu ar gyfanswm enillion net y gweithiwr a gallai fod hyd at 20% o enillion net. Gall cyflogwyr hefyd godi ffi weinyddu ar gyflogwr; ni fydd yn hyn yn fwy na £1 am bob taliad a dynnir o’r enillion.  

Cyfraddau AEU Safanol

Tâl wythnosol gweithiwrTâl misol gweithiwrDidyniadau o enillion net
£100 neu lai £430 neu lai Dim didyniad
£100.01 i £160 £430.01 i £690 3%
£160.01 i £220 £690.01 i £950 5%
£220.01 i £270 £950.01 i £1,160 7%
£270.01 i £375 £1,160.01 i £1,615 11%
£375.01 i £520 £1,615.01 i £2,240 15%
Mwy na £520 Mwy na £2,240 20%


Mae gan y cyflogwr ddyletswydd i hysbysu'r gweithiwr yn ysgrifenedig am faint y didyniad gan gynnwys unrhyw faint sy'n cael ei gymryd ar gyfer costau gweinyddu. Bydd didyniadau yn parhau hyd nes bydd y gordaliad wedi ei ad-dalu.

Mae gwybodaeth ar Atafaelu Enillion yn Uniongyrchol, gan gynnwys taflen ganllawiau ar gyfer cyflogwyr ar gael yma www.gov.uk/make-benefit-debt-deductions.  

Os ydych wedi derbyn llythyr yn dweud wrthych ein bod yn bwriadu cysylltu gyda'ch cyflogwr i holi am AEU a'ch bod am drafod hyn, cysylltwch â'n Tîm Gordaliadau ar 01492 576602.

end content