Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Budd-dal Tai – Gwneud Cais


Summary (optional)
Mae Budd-dal Tai ar gael i bobl ar incwm isel sy'n rhentu eu cartrefi i'w helpu i fforddio i dalu'r rhent.
start content


Mae Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol bellach yn berthnasol i breswylwyr o OED GWAITH sy’n byw yn Sir Conwy ar gyfer hawliadau NEWYDD a newidiadau penodol mewn amgylchiadau.

Ni fyddwch yn gallu gwneud hawliad NEWYDD am FUDD-DAL TAI os ydych o OED GWEITHIO ac eithrio mewn amgylchiadau penodol iawn.

Bydd help tuag at eich rhent yn dod trwy Gredyd Cynhwysol, a rhaid i chi ei hawlio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Am ragor o fanylion, ewch i www.conwy.gov.uk/credydcynhwysol neu ffonio’r Swyddfa Fudd-daliadau ar 01492 576491.

Os ydych yn atebol i dalu Treth y Cyngor yn yr eiddo rydych yn byw ynddo, bydd angen i chi wneud cais am Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor.

Allaf i hawlio?

I’ch helpu i wneud cais am Fudd-dal Tai, mae’n rhaid i chi:

  • Fyw fel arfer yn yr eiddo rydych yn gwneud cais amdano
  • Bod yn atebol i dalu rhent yr eiddo

Ac un ai fod:

  • O oed pensiwn
  • Mewn Llety â Chymorth/Eithriedig
  • Yn derbyn Premiwm Anabledd      Difrifol

Ni fydd pobl gyda dros £16,000 o gynilion fel arfer yn gymwys i gael unrhyw fudd-dal.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn, am fwy o fanylion ewch i GOV.UK am fwy o wybodaeth.

Sut ydych chi'n ei gyfrifo?

Bob blwyddyn mae’r Llywodraeth yn rhoi ffigurau canllaw i ni sy'n dangos faint y dylai bobl gael i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol. Mae'r ffigurau hyn yn amrywio yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am Fudd-dal Tai, bydd arnoch angen gwneud cais ar-lein, neu ewch i un o’n Swyddfeydd Budd-daliadau Ardal.


Faint y gellir ei ddyfarnu?

Mae gan bob eiddo a rentir yn breifat gyfradd Lwfans Tai Lleol. Y swm uchaf o fudd-dal y gallwch ei gael yw 100% o'r gyfradd Lwfans Tai Lleol, a byddech fel arfer yn cael y swm hwn os oeddech ar Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag Incwm).

Nifer o ystafelloedd(o Ebrill 2020)
Llety a Rennir
(O Ebrill 2019)
£58.95
1 ystafell wely £80.00
2 ystafell wely £113.92
3 ystafell wely £132.33
4 ystafell wely £166.85


LTLI Cyfrifiannell

Faint y gellir ei ddyfarnu?

Mae gan bob eiddo a rentir yn breifat gyfradd Lwfans Tai Lleol.

Y swm uchaf o fudd-dal y gallwch ei gael yw 100% o'r gyfradd Lwfans Tai Lleol, a byddech fel arfer yn cael y swm hwn os oeddech ar Gymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag Incwm).

  • Dewch i wybod beth yw cyfraddau cyfredol Lwfans Tai Lleol. Mae rhenti Cymdeithasau Tai yn cael eu hasesu yn wahanol.
  • Dewch i wybod sut y caiff rhenti Cymdeithasau Tai eu cyfrifo.


Hawliadau wedi'u hôl-ddyddio

Os credwch fod gennych 'achos da' dros wneud hawliad hwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi ffurflen gais ar gyfer y cyfnod dan sylw.

Dal ddim yn siŵr os ydych yn gymwys? Peidiwch â cholli allan, gwnewch hawliad. I wneud hawliad wedi’i ôl-ddyddio, bydd angen i chi wneud cais ar-lein neu drwy ymweld â'n swyddfeydd. Y cyfnod hwyaf gallwn ystyried yw  1 Mis. 

Os bydd eich amgylchiadau'n newid

Gallai unrhyw newid yn eich amgylchiadau effeithio ar eich cais, os na fyddwch yn ein diweddaru mewn pryd, gallech golli allan, neu orfod talu’r arian yn ôl. Defnyddiwch y ffurflen briodol isod i’n hysbysu o newidiadau i’ch amgylchiadau.

Os ydych angen copi papur o’r ffurflenni uchod neu gymorth i’w llenwi, gallwch ymweld ag unrhyw un o'n Swyddfeydd Budd-daliadau yn Sir Conwy, neu anfonwch e-bost at budd.daliadau@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576491.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy