Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Budd-daliadau a Grantiau Hawliau Lles Ydy'r tîm Hawliau Lles yn gallu eich helpu chi?

Ydy'r tîm Hawliau Lles yn gallu eich helpu chi?


Summary (optional)
Gallwn helpu gyda chwestiynau a phroblemau ar ystod eang o faterion budd-dal lles.
start content

Rydym yn gweithio gyda rhai o’r pobl mwyaf diamddiffyn yn ein cymuned, yn darparu cyngor a chymorth am ddim, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o fudd-daliadau lles.

Sut allwn ni helpu?

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cyngor ar fater budd-dal, gallwn:

 • Roi gwybodaeth i chi ar y budd-daliadau y gallech eu hawlio a sut i’w hawlio;
 • Wirio eich bod yn derbyn y swm cywir o fudd-dal;
 • Eich cynghori ar yr hyn fydd yn digwydd os bydd eich amgylchiadau’n newid;
 • Roi cyngor ar sut i ofyn i benderfyniad gael ei ailystyried, neu apelio yn ei erbyn.

Oeddech chi’n gwybod?

 • Os ydych chi a’ch partner yn derbyn budd-dal anabledd (e.e. Taliad Annibyniaeth Bersonol, Lwfans Byw i’r Anabl neu lwfans gweini), y gallech fod yn gymwys i hyd at £200.60 o arian YCHWANEGOL yr wythnos.
 • Os ydych yn derbyn credyd pensiwn wedi’i warantu NI DDYLECH dalu UNRHYW dreth y cyngor.
 • Os oes gennych nam ar y meddwl difrifol (e.e. dementia, Alzheimer’s, anaf i’r ymennydd ac ati)  a gadarnhawyd gan eich meddyg teulu, gallwch fod yn gymwys ar gyfer budd-dal anabledd ac yna byddwch yn eithrio rhag talu treth y cyngor.
 • Os ydych i ffwrdd o’ch cartref yn gofalu am rywun oherwydd salwch, gallwch gael eithriad ar eich eiddo at ddibenion treth y cyngor ar gyfer yr amser yr ydych i ffwrdd. 
 • Os ydych wedi symud eich gwely i lawr y grisiau oherwydd anabledd parhaol gallech fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn nhreth y cyngor.   
 • Os ydych ar ocsigen 24 awr gallech  fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad yn nhreth y cyngor. 
 • Os ydych yn dioddef gyda chyflyrau meddygol sy’n golygu eich bod angen defnyddio dŵr ychwanegol ar gyfer baddon neu ymolchi (e.e. clefyd crohn, ecsema, psoriasis, anymataliaeth) gallwch ymgeisio am ostyngiad yn eich bil dŵr.
 • Os oes gennych ôl-ddyledion treth dŵr mwy na £150, ac ar incwm isel, gallech fod yn gymwys ar gyfer y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid, sy’n clirio eich dyled sy’n ddyledus os ydych yn talu’n rheolaidd ar gyfer defnydd presennol. 
 • Os ydych ar fudd-dal ar sail prawf modd mae’n bosibl y gallech gael Gostyngiad Cartref Cynnes, sy’n gredyd o £140 i’ch cyfrif neu fesurydd trydan.
 • Os oes gennych 3 neu fwy o blant, gallech fod yn gymwys i ostyngiad yn eich bil dŵr.
 • Os oes gennych nam ar y meddwl am unrhyw reswm, gallwch ymgeisio am fathodyn glas i barcio mewn lle i’r anabl.  
 • Os ydych yn adnabod rhywun heb arian ar gyfer nwy/trydan, gallwch ymgeisio am gredyd £25 yr un diwrnod iddynt.
 • Nid yw Budd-Daliadau Anabledd fel Lwfans Gweini, Lwfans Byw i'r Anabl a Thaliadau Annibyniaeth Bersonol yn dibynnu ar brawf modd

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â’r tîm Hawliau Lles ar 01492 576605 rhwng 9am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy