Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Derbyniadau Ysgolion Cynradd 2019


Summary (optional)
start content

Gall Rhieni/Gwarcheidwaid/Gofalwyr ddefnyddio ein Ffurflen Derbyniadau Ysgol ar-lein i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Conwy.

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn electronig drwy ddewis y ffurflen sy’n berthnasol i’ch plentyn:

Os ydych chi’n argraffu’r ffurflen, mae'n hanfodol eich bod yn dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi i'r ysgol o'ch dewis (neu eich ysgol bresennol ar gyfer ceisiadau i ysgol iau) erbyn 14 Rhagfyr 2018 i sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ystyried i dderbyn lle yn yr ysgol.

 

Ceisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siomedigaeth os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn 16 Ebrill, 2019.

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bendigaid William Davies
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Pen y Bryn
 • Ysgol San Sior
 • Ysgol St Joseph
 • Ysgol Y Plas

Mae rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi'u hatodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell.

Dyddiadau Pwysig

DyddiadY Drefn Dderbyn
01 Hydref 2018
 • Ffurflenni Dymuniad Rhieni ar gael ar lein neu o ysgolion
 • Llyfrynnau gwybodaeth ar gael ar-lein
Erbyn 14 Rhagfyr 2018
 • Dyddiad terfynol i ddychwelyd Ffurflen Dymuniad Rhieni
 • Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a gafwyd erbyn y dyddiad cau
16 Ebrill 2019
 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle
Tymor yr Haf 2019
 • Trefniadau i drafod gwrthod gydag uwch-swyddogion addysg
 • Gwneud cais i ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apeliadau
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau cyflwyno a chyfarfodydd i rieni er mwyn paratoi at gychwyn ym mis Medi

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy