Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Derbyniadau Ysgolion Uwchradd 2020


Summary (optional)
start content

Gweler isod ffurflen dewis rhiant/gwarcheidwad/gofalydd i chi ei llenwi i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Uwchradd Conwy.

Gallwch lenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion ar-lein.

Fel arall, gallwch lawrlwytho’r ffurflen isod:

Os ydych chi wedi argraffu’r ffurflen, dychwelwch y ffurflen wedi ei llenwi i ysgol gynradd eich plentyn erbyn 8 Tachwedd, 2019. Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn 2 Mawrth, 2020.

 

Ceisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siomedigaeth os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Eirias
 • Ysgol Emrys ap Iwan

Mae gwybodaeth o sut i wneud cais am le a rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi ei atodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell. 

 

Dyddiadau Pwysig

DyddiadY Drefn Dderbyn
9 Medi 2019
 • Ffurflenni cais ysgolion yn cael eu cyhoeddi 
 • Ceisiadau ar-lein yn agor
 • Cyhoeddi prosbectws o’r Ysgol bartner
 • Ysgolion yn trefnu i rieni/gwarcheidwaid/disgyblion ymweld
8 Tachwedd 2019
 • Dyddiad olaf ar gyfer llenwi
 • Ffurflen Dewis Rhieni ar-lein
2 Mawrth 2020
 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle
Tymor y gwanwyn 2020
 • Trefniadau i drafod gwrthod gydag uwch-swyddogion addysg
 • Gwneud cais i ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apêl
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau
Tymor yr haf 2020
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau anwytho, cyfarfodydd rieni I baratoi ar gyfer cychwyn ym Medi
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy