Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Derbyniadau Ysgolion Uwchradd 2019


Summary (optional)
start content

Gweler isod ffurflen dewis rhiant/gwarcheidwad/gofalydd i chi ei llenwi i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Uwchradd Conwy.

Gallwch lenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion ar-lein.

Fel arall, gallwch lawrlwytho’r ffurflen isod:

Os ydych chi wedi argraffu’r ffurflen, dychwelwch y ffurflen wedi ei llenwi i ysgol gynradd eich plentyn erbyn 9 Tachwedd, 2018. Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn 1 Mawrth, 2018.

 

Ceisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siomedigaeth os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Eirias
 • Ysgol Emrys ap Iwan

Mae rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi ei atodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell. 

 

Dyddiadau Pwysig

DyddiadY Drefn Dderbyn
10 Medi 2018
 • Cyhoeddi ffurflenni cais ysgolion/Ffurflenni Dymuniad Rhienni 
 • Cyhoeddi llyfrynnau gwybodaeth/prosbectws
 • Ysgolion yn trefnu i rieni/gwarcheidwaid/disgyblion ymweld
9 Tachwedd 2018
 • Dyddiad terfynol dychwelyd y ffurflen gais
 • Dyddiad terfynol dychwelyd Ffurflen Dymuniad Rhieni
1 Mawrth 2019
 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle
Tymor y gwanwyn 2019
 • Trefniadau i drafod gwrthod gydag uwch-swyddogion addysg
 • Gwneud cais i ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apeliadau
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau
Tymor yr haf 2019
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau cyflwyno a chyfarfodydd i rieni er mwyn paratoi at gychwyn ym mis Medi
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy