Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Cludiant Ysgol Cynllun Teithio i'r Ysgol yn Rhatach

Cynllun Teithio i'r Ysgol yn Rhatach


Summary (optional)
Os nad oes gan eich plentyn hawl i dderbyn cludiant o’r cartref i’r ysgol am ddim, yna o bosib bod modd iddynt deithio drwy ddefnyddio ein Cynllun Teithio i’r Ysgol yn Rhatach.
start content

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Os nad oes gan eich plentyn hawl i dderbyn cludiant o’r cartref i’r ysgol am ddim,  yna o bosib bydd modd iddynt deithio drwy ddefnyddio ein cynllun teithio i’r ysgol yn rhatach.

Mae’r cynllun teithio’n rhatach yn gwneud defnydd o seddi gwag ar draws yr awdurdod ar wasanaethau cludiant i’r ysgol presennol, mae hyn yn cynnwys bysiau ysgol dynodedig a thacsis. Nid yw hyn yn cynnwys bysiau Gwasanaeth Cyhoeddus. Caiff y ceisiadau eu hasesu ar sail unigol a bydd eich plentyn ond yn derbyn sedd os yw’r swyddog asesu yn barnu bod cais eich plentyn yn addas.

Ffactorau sy’n cael eu hystyried

Mae sawl ffactor yn cael ei ystyried wrth asesu eich cais, gweler amlinelliad byr o rai ohonynt isod.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu cymeradwyo os oes seddi gwag ar wasanaeth ysgol presennol. Os nad oes seddi gwag ar gael bydd eich cais yn cael ei wrthod. Ni fyddwn yn cynyddu lle ar unrhyw gerbyd presennol na’n darparu cerbydau ychwanegol ar gyfer unrhyw gais teithio rhatach o dan unrhyw amgylchiadau. 

Ni fydd ceisiadau’n cael eu cymeradwyo os yw ychwanegu eich plentyn/plant yn golygu milltiredd ychwanegol a gwyriadau i’r llwybr gwasanaeth presennol. Mae’n rhaid eich bod yn byw ar lwybr gwasanaeth cludiant presennol neu’n fodlon cyfarfod â’r cerbyd mewn man diogel ar y ffordd. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sail cyntaf i’r felin.

Gall methiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad Wrth Deithio olygu colli eich sedd ar unwaith.

Y Gost

O fis Medi 2018, y gost fydd £240.00. Mae hyn yn amodol ar adolygiad. Gellir unai talu'r swm yn llawn gyda siec neu daliadau debyd uniongyrchol fesul cam o £24.00 y mis am 10 mis. 

Nid ydym yn cynnig gostyngiadau i ymgeiswyr sydd eisiau teithio rhan amser yn unig nac ychwaith i rieni sydd â mwy nag un plentyn ac yn dymuno gwneud nifer o geisiadau.

Sut i wneud cais

Hefyd, gallwch gofrestru eich manylion gyda’r ApConwy (ac yna mynd i’r ffurflen: Ymgeisio - Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau - Cynllun Teithio i’r Ysgol yn Rhatach).

Os na allwch wneud cais yn ddigidol ar-lein neu gan ddefnyddio ap ApConwy, bydd angen i chi gysylltu â’r tîm ar 01492 577899 i wneud cais am ffurflen.

Cais blynyddol

Rhaid cyflwyno ceisiadau yn flynyddol. Ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd byddwn yn canslo’r holl drefniadau teithio’n rhatach ac ni fydd trefniant blaenorol eich plentyn/ plant yn parhau ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol. Rhaid felly sicrhau eich bod yn ailadrodd y broses o wneud cais yn flynyddol, ni ystyrir unrhyw geisiadau blaenorol yn ystod asesu’r cais.

Pryd fydd fy nghais yn cael ei brosesu?

Bydd y ceisiadau i gyd yn cael eu prosesu cyn gynted â phosib. Os yw eich cais yn ymwneud â chludiant i ddechrau ym mis Medi, ni allwn sicrhau y bydd y cais wedi cael ei asesu cyn dechrau’r tymor academaidd. Nes derbynnir ateb, cyfrifoldeb y rhiant yw anfon a chludo eu plant o’r ysgol. Byddwch yn cael eich hysbysu o benderfyniad yn ysgrifenedig ar ôl asesu eich cais, os cymeradwyir y cais bydd gwybodaeth yn ymwneud â manylion cludiant ynghlwm wrth y llythyr.

Beth os nad oes angen cludiant bellach?

Os, am ba bynnag reswm, nad oes angen cludiant bellach, rhowch wybod, yn ysgrifenedig, i dîm Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol cyn gynted â phosib.

Os yw eich plentyn wedi derbyn tocyn bws, rhaid hefyd ei amgáu a’i ddychwelyd. Bydd y ffioedd yn cael eu canslo unwaith y bydd yr awdurdod yn derbyn y llythyr a'r tocyn bws. Peidiwch â chanslo eich trefniant debyd uniongyrchol, caiff hyn ei wneud gan yr awdurdod wedi iddynt dderbyn eich llythyr. Os bydd yr awdurdod yn cymryd mwy o arian na’r hyn sy’n ddyledus, byddwch yn derbyn ad-daliad ar unwaith o dan y Warant Debyd Uniongyrchol.

Talu gyda siec

Os dymunwch dalu’n llawn â siec, gwnewch y siec yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i hanfon, gyda’ch enw llawn a chyfeirnod i:

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol
Swyddfeydd Mochdre
Ffordd Conwy
Mochdre
LL28 5AB

Os bydd y cais yn cael ei wrthod bydd y siec yn cael ei dychwelyd atoch.

Debyd uniongyrchol

Ni fydd taliadau debyd uniongyrchol yn cael eu trefnu tan y bydd eich cais wedi’i dderbyn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy