Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwylanod a cholomennod


Summary (optional)
Mae pob rhywogaeth o wylan yn cael eu gwarchod. Mae hyn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i anafu neu ladd unrhyw wylan yn fwriadol neu'n ddifeddwl, neu ddifrodi neu ddinistrio unrhyw nyth sydd â chyw ynddo.
start content


Pam na ddylem fwydo'r gwylanod a’r colomennod

Oherwydd ein bod wedi bwydo’r adar hyn, yn enwedig y gwylanod, maent wedi dysgu bod bwyd gan bobl yn ffynhonnell hawdd o fwyd. Maent bellach yn credu bod unrhyw fwyd sydd gennym yn addas iddyn nhw. Felly, rydym yn cael mwy a mwy o gwynion o wylanod yn ‘dwyn’ bwyd gan bobl. Mewn rhai achosion, mae hyn wedi arwain at anaf corfforol.

Maent hefyd yn coloneiddio’r ardaloedd trefol gan mai dyma lle mae pobl yn darparu eu bwyd. O ganlyniad, maent yn nythu ar adeiladau yn y trefi a'r ardal gyfagos. Ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, anaml yr oeddent yn cael eu gweld yn nythu ar doeau, roedd yn well ganddynt glogwyni môr.

Rydym wedi eu hannog nhw - Beth allwn ni ei wneud?

Yr ateb tymor hir mwyaf effeithiol yw cyfyngu ar fynediad yr adar i fwyd.

Peidiwch â bwydo gwylanod a cholomennod

Mae gwylanod a cholomennod sy'n bwydo ar eu bwydydd naturiol yn iachach. Rhowch eich deunydd lapio bwyd a bwyd diangen mewn bin sy'n eu hatal rhag cael mynediad iddynt.

Beth os yw Gwylan neu Colomen yn nythu ar fy eiddo?

Pan fydd gwylan neu golomen yn nythu ar eiddo unigol, mae'n cael ei ddiogelu os yw perchennog yr adeilad yn fodlon iddynt nythu yno.

Os nad yw perchnogion yr eiddo yn hapus gyda'r gwylanod neu’r colomenod yn nythu ar eu heiddo, gallant gymryd camau i sicrhau bod eu heiddo yn atal nythod yn y dyfodol. Caniateir dinistrio nythod, cymryd neu ddinistrio wyau, lle mae pob ffordd arall o reoli wedi cael eu hystyried er lles iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd. Unwaith y bydd yr wyau wedi deor byddai'n anghyfreithlon i ladd y cyw. Nid yw'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth atal nythod neu symud nythod, ond mae cwmnïau rheoli plâu preifat yn gwneud hyn.

Cyn i chi chwalu nyth neu symud/cael gwared ar y wyau dylech ystyried, a chydymffurfio â gofynion y drwydded gyffredinol a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, defnyddiwch y ddolen ganlynol ac yn arbennig y ddogfen "Trwydded Gyffredinol 002-2019".

http://naturalresources.wales/permits-and-permissions/protected-species-licensing/uk-protected-species-licensing/bird-licensing/?lang=cy

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy