Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd A oes gennyf angen blaenoriaethol?

A oes gennyf angen blaenoriaethol?


Summary (optional)
start content

Oherwydd y coronafeirws, mae’r gwasanaeth ar ddyletswydd wyneb yn wyneb wedi cau hyd nes y nodir yn wahanol. Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, cysylltwch â’r Tîm Atal Digartrefedd (mae manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon).

Efallai eich bod yn flaenoriaeth os:

 • Ydych chi neu aelod o'ch cartref yn feichiog
 • Oes gennych blant dibynnol o dan 16 oed neu o dan 19 oed os ydynt mewn addysg llawn amser ac yn byw gyda chi
 • Ydych yn 16 neu 17 oed
 • Ydych o dan 21 oed a'ch bod wedi derbyn gofal, wedi cael eich lletya neu eich maethu; neu mewn perygl penodol o ddioddef camfanteisio rhywiol neu ariannol
 • Ydych yn ffoi rhag camdriniaeth ddomestig
 • Ydych yn gyn-aelod o'r Lluoedd Arfog
 • Ydych yn berson diamddiffyn o ganlyniad i henaint, salwch meddwl, anabledd meddyliol neu gorfforol neu reswm arbennig arall
 • Ydych wedi cael eich rhyddhau o'r carchar ac yn ddiamddiffyn o ganlyniad i'ch carchariad.

I benderfynu pa mor ddiamddiffyn ydych chi, bydd eich Swyddog Atal Digartrefedd angen gwybodaeth ynglŷn â’ch sefyllfa, er enghraifft, llythyr gan eich meddyg neu weithiwr cymdeithasol. Efallai y byddwn yn gofyn i weithiwr cymdeithsdol gynnal asesiad ar y cyd.

 • Rhif ffôn: 0300 124 0050
 • Cyfeiriad e-bost: datrysiadautai@conwy.gov.uk
 • Oriau agor: Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, ffoniwch ni ar 0300 124 0050 (dydd Llun i dydd Iau - 8:45am i 5:15pm, dydd Gwener - 8:45am i 4:45pm).
 • Rhif Cyswllt Mewn Argyfwng y Tu Allan i Oriau: 0300 123307
end content