Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Gwasanaeth Prydlesu Sector Preifat Conwy

Gwasanaeth Prydlesu Sector Preifat Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Datrysiadau Tai Conwy yn cynnig gwasanaeth prydlesu sector preifat didrafferth i landlordiaid yn ardal Sir Conwy.Bydd landlordiaid yn cael:

  • Taliadau rhent wedi’u gwarantu am 12 mis o’r flwyddyn
  • Dim colli rhent pan fydd eiddo yn wag.
  • Dim ffioedd rheoli
  • Bydd unrhyw ddifrod a achosir gan y tenant yn cael ei drwsio heb unrhyw gost i’r landlord
  • Ni fydd yn rhaid i’r landlordiaid ymwneud yn uniongyrchol â thenantiaid.
  • Archwiliadau iechyd a diogelwch am ddim
  • Dim rhwymedigaethau Rhentu Doeth Cymru i’w bodloni.

Rhent Gwarantedig

Bydd rhent yn sicr o gael ei dalu i chi am 12 mis y flwyddyn, ni waeth a oes rhywun yn byw yn yr eiddo ai peidio. Bydd swm y rhent y byddwch yn ei dderbyn gyfwerth â’r Lwfans Tai Lleol ar gyfer maint eich eiddo. Mewn rhai amgylchiadau gall hyn fod yn llai na gwerth y farchnad; fodd bynnag, nid oes unrhyw ffioedd rheoli’n daladwy nac unrhyw ddidyniadau o’r rhent, felly, y symiau a nodir isod yw’r symiau a dderbyniwch bob mis.

Mae’r cyfraddau y cynigiwn ar gyfer eiddo sy’n rhan o’r Cynllun fel a ganlyn:

1 ystafell wely = £393.90 bob mis calendr
2 ystafell wely = £548.51 bob mis calendr
3 ystafell wely = £648.22 bob mis calendr
4 ystafell wely = £852.67 bob mis calendr

Cysylltwch â ni i drafod eiddo sydd â 5 ystafell wely neu fwy.

Darllenwch y daflen ffeithiau (PDF, 325KB)

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050 a gofyn am siarad gyda Swyddog Mynediad Sector Preifat, neu anfonwch e-bost at housingsolutions@conwy.gov.uk

end content