Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Prydlesu Cymru


Summary (optional)
Hoffai’r Cyngor brydlesu eiddo gan berchnogion am gyfnod o 5 i 20 mlynedd.
start content

Mae Cynllun Prydlesu Cymru (LSW) yn gynllun prydlesu wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan awdurdodau lleol. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i landlordiaid brydlesu eu heiddo i’r awdurdod lleol am incwm rhentu misol sicr a gwasanaeth rheoli eiddo cyflawn am rhwng 5 ac 20 mlynedd.

Manteision i berchnogion eiddo sy’n prydlesu eu heiddo i’r awdurdod lleol

 • Prydlesau sy’n para rhwng 5 ac 20 mlynedd.
 • Sicrwydd rhent bob mis am gyfnod y brydles.
 • Lle bo’r angen, cynnig grant hyd at £5000, i sicrhau bod yr eiddo yn cyrraedd y safonau diogelwch gofynnol ac/neu i godi cyfradd EPC yr eiddo i lefel C.
  Cyllid grant ychwanegol o hyd at £25,000 ar gyfer eiddo gwag hirdymor.
 • Cynnal archwiliadau eiddo, gwaith atgyweirio a chynnal a chadw trwy gydol cyfnod y brydles.
 • Dychwelyd yr eiddo yn yr un cyflwr ag y cafodd ei osod, yn amodol ar draul rhesymol, ac atebolrwydd y landlord ar gyfer diffygion i’r adeiledd. 
 • Rheoli’r eiddo yn gyflawn am gyfnod y brydles.
 • Darparu cefnogaeth i’r tenant trwy gydol y denantiaeth. Ni fydd angen i’r landlord gael unrhyw gyswllt gyda’r tenant trwy gydol cyfnod y brydles.

Beth allwch ei ddisgwyl gennym

 • Byddwn yn ymgymryd â’r gwaith o reoli’r eiddo o ddydd i ddydd.
 • Byddwn yn talu taliadau rhent yn ystod unrhyw gyfnod pan nad yw’r eiddo wedi’i feddiannu.
 • Byddwn yn archwilio pob eiddo’n rheolaidd, a monitro gweithgarwch tenantiaid a delio ag unrhyw faterion yn brydlon, os byddant yn codi.
 • Byddwn yn cynnal a chadw eich eiddo trwy gydol cyfnod y brydles.
 • Byddwn yn cwblhau rhestr eiddo ar ddiwedd y cyfnod prydlesu - yn amodol ar unrhyw draul - caiff yr eiddo ei ddychwelyd yn yr un cyflwr.
 • Byddwn yn gyfrifol am unrhyw filiau / cyfleustodau os nad yw’r eiddo’n cael ei feddiannu.

Sicrwydd Rhent

Bydd sicrwydd rhent am 12 mis y flwyddyn, p’un a oes rhywun yn byw yn eich eiddo neu beidio. Bydd swm y rhent y byddwch yn ei dderbyn yn cael ei osod ar y Lwfans Tai Lleol ar gyfer maint eich eiddo.  Mewn rhai amgylchiadau gall hyn fod yn llai na gwerth y farchnad, ond nid oes unrhyw ffioedd yn daladwy felly’r symiau a nodir isod yw’r symiau a dderbyniwch.

Mae’r cyfraddau y gallwn eu cynnig ar gyfer eiddo sy’n rhan o’r Cynllun fel a ganlyn:

 • 1 ystafell wely = £346.66 bob mis calendr
 • 2 ystafell wely = £493.65 bob mis calendr
 • 3 ystafell wely = £573.43 bob mis calendr
 • 4 ystafell wely = £723.01 bob mis calendr

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Datrysiadau Tai Conwy
Ebost: datrysiadautai@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 576274 / 01492 574235

end content