Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Prydlesu Cymru


Summary (optional)
Hoffai’r Cyngor brydlesu eiddo gan berchnogion am gyfnod o 5 i 20 mlynedd.
start content

Mae Cynllun Prydlesu Cymru (LSW) yn gynllun prydlesu wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan awdurdodau lleol. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i landlordiaid brydlesu eu heiddo i’r awdurdod lleol am incwm rhentu misol sicr a gwasanaeth rheoli eiddo cyflawn am rhwng 5 ac 20 mlynedd.

Manteision i berchnogion eiddo sy’n prydlesu eu heiddo i’r awdurdod lleol

 • Prydlesau sy’n para rhwng 5 ac 20 mlynedd.
 • Sicrwydd rhent bob mis am gyfnod y brydles.
 • Lle bo angen, cynnig grant hyd at £5000 i sicrhau bod yr eiddo yn cyrraedd y safonau diogelwch gofynnol ac/neu i godi cyfradd EPC yr eiddo i lefel C.
  Mae cyllid grant ychwanegol o hyd at £25,000 ar gael ar gyfer eiddo gwag hirdymor.
 • Cynnal archwiliadau eiddo, gwaith atgyweirio a gwaith cynnal a chadw trwy gydol cyfnod y brydles.
 • Dychwelyd yr eiddo yn yr un cyflwr ag y cafodd ei osod, yn amodol ar draul rhesymol, ac atebolrwydd y landlord am ddiffygion strwythurol. 
 • Rheoli’r eiddo yn llwyr am gyfnod y brydles.
 • Darparu cefnogaeth i’r tenant trwy gydol y denantiaeth. Ni fydd angen i’r landlord gael unrhyw gyswllt gyda’r tenant trwy gydol cyfnod y brydles.

Beth allwch ei ddisgwyl gennym ni

 • Byddwn ni'n ymgymryd â’r gwaith o reoli’r eiddo o ddydd i ddydd.
 • Byddwn ni'n talu taliadau rhent yn ystod unrhyw gyfnod pan mae'r eiddo'n wag.
 • Byddwn ni'n archwilio pob eiddo’n rheolaidd, yn monitro gweithgarwch tenantiaid ac yn delio ag unrhyw broblemau'n brydlon, os oes rhai.
 • Byddwn ni'n cynnal a chadw eich eiddo trwy gydol cyfnod y brydles.
 • Byddwn ni'n cwblhau rhestr eiddo ar ddiwedd y cyfnod prydlesu - yn amodol ar unrhyw draul - caiff yr eiddo ei ddychwelyd yn yr un cyflwr.
 • Byddwn ni'n gyfrifol am unrhyw filiau / cyfleustodau os nad yw’r eiddo’n cael ei feddiannu.

Sicrwydd Rhent

Bydd sicrwydd rhent am 12 mis y flwyddyn, p’un a oes rhywun yn byw yn eich eiddo neu beidio. Bydd swm y rhent y byddwch yn ei dderbyn yn cael ei osod ar y Lwfans Tai Lleol ar gyfer maint eich eiddo. Mewn rhai amgylchiadau, gall hyn fod yn llai na gwerth y farchnad, ond nid oes unrhyw ffioedd yn daladwy felly’r symiau isod yw'r symiau y byddwch yn eu cael.

Mae’r cyfraddau y gallwn eu cynnig ar gyfer eiddo sy’n rhan o’r Cynllun fel a ganlyn:

 • 1 ystafell wely = £393.90 bob mis calendr
 • 2 ystafell wely = £548.51 bob mis calendr
 • 3 ystafell wely = £648.22 bob mis calendr
 • 4 ystafell wely = £852.67 bob mis calendr

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch y daflen ffeithiau (PDF, 633KB)

Cysylltwch â ni:

Datrysiadau Tai Conwy

Ebost: datrysiadautai@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 574235

end content