Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Lotments Lotments - Cwestiynau Cyffredin

Lotments - Cwestiynau Cyffredin


Summary (optional)
Gyda chwestiwn am Lotments? Gobeithio y bydd yr wybodaeth isod yn eich helpu. 
start content

Mae ymweld â’ch rhandir yn cyfrif fel ymarfer corff dyddiol, fel y nododd y llywodraeth ar 23 Mawrth.
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

-Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.

-Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.

-Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.

-Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.

-Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Sut mae cael lotment?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am lotment, llenwch y ffurflen gais trwy glicio ar y ddolen gyswllt isod. Neu gallwch gysylltu â'r Tîm Cyngor Amgylcheddol ar 01492 575337 neu ddefnyddio'n ffurflen ar-lein.

Pwy all gael lotment?

Gall pobl sy'n diwallu'r meini prawf canlynol gael lotment ym Mwrdeistref Sirol Conwy:

  • yn 18 oed neu'n hŷnyn byw
  • ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Bydd tenantiaid lotment sy'n symud allan o'r sir yn gorfod rhoi'r gorau i'w tenantiaeth lotment.

Ym mha ardal y gallaf gael lotment?

  • Mae 13 safle lotment yn y sir yn Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Deganwy, Llandudno, Bae Penrhyn, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Thywyn. Byddwn yn ymdrechu i roi lleiniau o fewn radiws o 3 milltir i gartref yr ymgeisydd. Byddwn yn ymdrechu i roi lleiniau o fewn radiws o 3 milltir i gartref yr ymgeisydd.

A oes lleiniau ar gael rŵan?

  • Mae'r galw am lotments wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf ac ar hyn o bryd mae'r galw yn fwy na nifer y lleiniau sydd ar gael. Ar hyn o bryd mae rhestr aros a bydd lleiniau yn cael eu cynnig i ymgeiswyr yn nhrefn dyddiad.

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i ddatrys y broblem?

  • Mae'r Cyngor yn ystyried ei gyfrifoldeb i ddarparu lotments o ddifrif ac mae wrthi'n gweithredu strategaeth lotments newydd gyda'r bwriad o gynyddu darpariaeth lotments yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Pam nad oes lotments yn fy ardal i?

  • Rydym wrthi'n edrych ar ddatblygu safleoedd lotments mewn ardaloedd newydd a byddwn yn ymdrechu i wneud hyn yn yr ardaloedd lle mae'r galw mwyaf.

Ga i gadw gwenyn ac anifeiliaid?

  • Na chewch. Mae'r Cyngor yn credu mai'r defnydd gorau ar gyfer y tir sydd ar gael yw tyfu ffrwythau, llysiau, blodau a phlanhigion.

Ga i osod sied, tŷ gwydr neu dwnnel polythen ar fy llain?

  • Mae'n rhaid i denantiaid ysgrifennu at y Cyngor i ofyn am ganiatâd i godi strwythur o unrhyw fath ar eu llain.

Mae gen i lotment, ond dydw i ddim ei eisiau erbyn hyn. Sut ydw i'n rhoi'r gorau i'r lotment?

Ga i fwy nag 1 llain?

  • Ar hyn o bryd mae gennym restr aros hir ac felly rydym yn cyfyngu'r lleiniau i 1 i bob tŷ. Wrth i ni gynyddu nifer y safleoedd ledled y Sir, byddwn yn adolygu'r polisi hwn.

Os oes gennych gwestiwn arall ynglŷn â Lotments, cysylltwch ag AFfCh neu fe allwch lenwi ein ffurflen ymholiadau ar-lein.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy