Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

St Andrews Road, Bae Colwyn - Cyfyngiad ar Bwysau 7.5 Tunnell: Hysbysiad


Summary (optional)
start content

Cyfeirnod: CCBC - 044286

Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (St Andrews Road Bae Colwyn) (Cyfyngiad ar Bwysau 7.5 Tunnell) 2023


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1 a 2 Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, i wahardd unrhyw gerbyd neu gerbyd â llwyth sy'n pwyso mwy na 7.5 tunnell gyda'i gilydd, rhag teithio ar hyd  St Andrews Road Bae Colwyn.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 20 Mawrth 2023 ar wefan y Cyngor. Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o’r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o’r dyddiad hwn.

Dyddiedig 15 Mawrth 2023

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Tudalen Nesaf: Gorchymyn

end content