Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyngor cyn gwneud cais


Summary (optional)
Cyngor cyn gwneud cais (Cyngor i ddeiliad tai, rhai nad ydynt yn ddeiliaid tai a chyngor cyffredinol)
start content

Rydym yn cynnig dwy ffurf wahanol o wasanaethau ymholi. Caiff y mathau o wasanaethau ymholi eu hesbonio’n fanylach isod: Y ffordd orau i gael gwybod yw defnyddio'r ‘Planning Portal Interactive House tool.’ Mae'r canllaw gweledol hwn yn ystyried hawliau datblygu a ganiateir ac yn esbonio'r gwahanol gyfyngiadau sy'n berthnasol (Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr opsiwn Cymraeg gan fod rheolau gwahanol yn Lloegr). Nid yw'r hawliau hyn yn berthnasol i fflatiau a fflatiau deulawr. Mae angen caniatâd cynllunio llawn bob amser ar gyfer anheddau newydd.

Mewn rhai sefyllfaoedd, mae hawliau datblygu a ganiateir yn fwy cyfyngedig, e.e. os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig neu wedi’i leoli mewn ardal gadwraeth neu ardal Cyfarwyddyd Erthygl.

Y ffordd orau i gael gwybod yw defnyddio'r Planning Portal. ‘Mae'r canllaw gweledol hwn yn ystyried hawliau datblygu a ganiateir ac yn esbonio'r gwahanol gyfyngiadau sy'n berthnasol (Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr opsiwn Cymraeg gan fod rheolau gwahanol yn Lloegr). Nid yw'r hawliau hyn yn berthnasol i fflatiau a fflatiau deulawr.Mae angen caniatâd cynllunio llawn bob amser ar gyfer anheddau newydd.

Mewn rhai sefyllfaoedd, mae hawliau datblygu a ganiateir yn fwy cyfyngedig, e.e. os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig neu wedi’i leoli mewn ardal gadwraeth neu ardal Cyfarwyddyd Erthygl 4.

1. Oes angen caniatâd cynllunio arna i?

Mae hwn yn wasanaeth a ddarparwn am ddim ar hyn o bryd, a fydd yn eich galluogi i ganfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch chi.  
Dylech lenwi'r ffurflenni a restrir isod a byddwn wedyn yn gallu darparu barn ysgrifenedig i chi ynghylch a oes angen cais am Ganiatâd Cynllunio neu Ganiatâd Adeilad Rhestredig mewn perthynas â'ch cais datblygu.

Ymholiadau gan ddeiliaid tai

Dylech ddefnyddio’r Ffurflen gais am gyngor ar gyfer datblygiadau deiliaid tai Anstatudol, os ydych am wneud gwelliannau, estyniadau, addasiadau i'ch cartref neu wneud gwaith yn eich gardd. Y ffordd orau i gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch yw defnyddio'r ‘Planning Portal Interactive House tool’. Mae'r canllaw gweledol hwn yn ystyried hawliau datblygu a ganiateir ac yn esbonio'r gwahanol gyfyngiadau sy'n berthnasol (Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr opsiwn Cymraeg gan fod rheolau gwahanol yn Lloegr). Nid yw'r hawliau hyn yn berthnasol i fflatiau a fflatiau deulawr.

Os ydych yn warchodwr plant ac angen gwybod a oes angen caniatâd arnoch, yna llenwch y ffurflen gais am gyngor ar gyfer datblygiadau deiliaid tai. Efallai na fydd rhywfaint o'r wybodaeth yn y ffurflen yn uniongyrchol berthnasol ond rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Datblygiadau nad ydynt ar gyfer Deiliaid Tai

Dylech ddefnyddio’r Ffurflen gais am gyngor ar gyfer datblygiadau nad ydynt ar gyfer deiliaid tai Anstatudol os:

Oes angen i chi wybod a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw waith arall nad yw ar gyfer deiliaid tai. Er enghraifft - newid defnydd i fusnes, neu ar gyfer codi adeiladau masnachol, codi anheddau/fflatiau ac ati. Dylid defnyddio’r ffurflen hon hefyd ar gyfer y rhai sy'n chwilio am gyngor ar hysbysebu a chynigion Caniatâd Adeilad Rhestredig gan fod y rhain wedi’u heithrio o'r gwasanaeth ymholi statudol.

Mae'n rhaid i’ch ymholiad fod yn ysgrifenedig a rhaid i chi ddarparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt. Fel arall, efallai y bydd yn rhaid i ni ddychwelyd eich ymholiad atoch yn gofyn am ragor o wybodaeth. Rydym yn ceisio ymateb i’r ymholiadau uchod cyn pen 28 diwrnod.

2. Rwy'n gwybod bod angen caniatâd cynllunio arnaf ond mae angen i mi wybod beth mae'r awdurdod yn ei feddwl am fy nghynigion (proses statudol)

Mae cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio yn rhan bwysig o'r broses gynllunio. Mae'n golygu y gall unrhyw broblemau posibl gael eu datrys cyn cyflwyno cais, gellir gwella ansawdd ceisiadau, yn ogystal â gwneud penderfyniadau cyflymach. Yna, bydd gan y broses fwy o sicrwydd ac eglurder oherwydd gellir nodi materion a gofynion cynllunio yn gynnar a chyn i gais gael ei gyflwyno.

Mae'r broses yn ymwneud ag ymholiadau am ganiatâd cynllunio llawn/amlinellol ac nid yw'n berthnasol i gyngor am ganiatâd hysbysebu a chynigion am Ganiatâd Adeilad Rhestredig yn unig. 

O 16 Mawrth, 2016, bydd system codi tâl statudol cyn gwneud cais yn cael ei gyflwyno.  Ar gyfer unrhyw ddarpar ymgeisydd/asiant sydd am gael gwybod a yw eu cynnig yn dderbyniol, mae hyn yn golygu y bydd tâl statudol ar gyfer darparu’r cyngor hwn. 

Unwaith y byddwn wedi cael eich ymholiad ac, os y bydd yn ddilys, bydd yn rhaid ei ateb o fewn 21 diwrnod oni bai y cytunir ar estyniad amser. Fel isafswm, byddwn yn darparu'r wybodaeth ganlynol i chi:

Deiliad Tŷ


Hanes cynllunio perthnasol y safle.

  • Polisïau cynllun datblygu perthnasol y bydd y cynnig datblygu yn cael ei asesu yn eu herbyn.
  • Canllaw cynllunio atodol perthnasol (h.y. dyluniad, cadwraeth ac ati)
  • Unrhyw ystyriaethau cynllunio o bwys eraill.
  • Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod.


Ar gyfer yr holl gynigion datblygu eraill, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellir uchod, yn ogystal â p’un a yw unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Ardoll Isadeiledd Cymunedol yn debygol o gael eu ceisio, ac arwydd o gwmpas a swm y cyfraniadau hyn. Os bydd y datblygiad ar gyfer datblygiad mawr neu os yw'r cais yn debygol o fod yn gymhleth, yna bydd angen i chi roi cymaint o fanylion ag y bo modd. Os bydd angen, bydd cyfarfodydd yn cael eu trefnu gydag ymgyngoreion allweddol eraill i asesu eich cynigion ac mewn rhai achosion, efallai y cynhelir ymweliad safle. Fodd bynnag, mae hyn yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

Os ydych yn chwilio am gyngor ar gyfraniadau tai fforddiadwy, bydd angen i chi gyflwyno’r Ffurflen Hyfywedd Tai Fforddiadwy, oni bai bod y cynnig yn disgyn o fewn unrhyw un o'r eithriadau canlynol (PDF).

Nodwch fod unrhyw gyngor neu farn cyn gwneud cais a roddir gan swyddogion cynllunio yn seiliedig ar farn y Swyddog anffurfiol ac nid ydynt yn ymrwymo'r Cyngor neu ei Swyddogion mewn unrhyw ffordd.

Gwybodaeth i’w chyflwyno gyda’ch ymholiad:

Darperir gwybodaeth ac arweiniad pellach gyda'r ffurflenni ond rhaid i ymholiad dilys cyn gwneud cais gynnwys ffurflen gais, cynllun lleoliad a gwblhawyd i raddfa gydnabyddedig gyda chyfeiriad y Gogledd yn pennu'r tir y mae'r cais yn ymwneud ag ef, a ffi ymgeisio statudol. Heb dalu ffi briodol, ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar yr Awdurdod Cynllunio Lleol i dderbyn ffurflen ymholiad cyn gwneud cais, felly, ni fyddai'r gwasanaeth cyn ymgeisio yn dechrau nes iddynt dderbyn y ffi gywir. Y ffi ar gyfer ymchwiliad deiliad tŷ yw £25.

Defnyddiwch y ffurflenni canlynol wrth ddefnyddio'r broses ymchwilio statudol:

Ffurflen Gais am Gyngor ar gyfer Datblygiad Deiliaid Tai (Statudol)
Ffurflen Gais am Gyngor ar gyfer Datblygiad nad ydynt gan Ddeiliaid Tai (Statudol)

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth am y broses hon:

 

Cysylltwch â ni

I gael cyngor cyffredinol, mae'n bosibl siarad ag aelod o'r tîm Rheoli Datblygu ac mae gennym swyddog dyletswydd ar gael (gweler y ddogfen yma sy’n dangos pryd fydd y swyddog dyletswydd ar gael (PDF)). Mae gwasanaeth peiriant ateb pan na fydd y swyddog dyletswydd ar gael, gadewch neges a byddwn yn cysylltu’n ôl gyda chi cyn gynted ag sy’n bosibl.

Swyddog Rheoli Datblygiadau ar Ddyletswydd 
Ffôn: 01492 575247
ar-lein
E-bost: cynllunioplanning@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy