Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Casgliadau Arbennig Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy

Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy


Summary (optional)
Rydym yn cynnig casgliad wythnosol ar gyfer clytiau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer aelwydydd sy'n defnyddio llawer iawn o glytiau neu gynhyrchion anymataliaeth ac sy’n gweld nad oes ganddynt ddigon o le ar gyfer yr eitemau hyn yn eu bin olwynion.

Sut mae'n gweithio

 • I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni yn affch@conwy.gov.uk neu 01492 575337
 • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn rhoi cadi casglu bach y gellir ei gloi, bagiau casglu a gwybodaeth am y gwasanaeth hwn. Ein nod yw y bydd y rhain yn eich cyrraedd chi o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • Gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth hwn cyn gynted ag y byddwch yn cael bagiau a chadi. Rhowch y clytiau neu’r cynhyrchion anymataliaeth a ddefnyddiwyd yn y bagiau a chlymu'r bag unwaith y bydd yn llawn. Rhowch y bagiau yn eich cadi.
 • Ar eich diwrnod casglu, rhowch y cadi ar ymyl y palmant erbyn 7:00. Bydd ein tîm yn gwagio eich cadi ac yn gadael bagiau newydd.
 • Os nad ydych chi wedi gadael gwastraff allan am 8 wythnos, byddwn yn dod â’r gwasanaeth casglu i ben.

Mesuriadau'r bin:

 • 43cm o uchder, 30cm o ddyfnder a 37cm o led.
 • Capasiti: 40 litr.

Beth ydym yn ei gasglu

 • Clytiau tafladwy
 • Gwastraff newid clytiau, fel hancesi gwlyb, sachau clytiau a gwlân cotwm
 • Cynnyrch anymataliaeth (padiau, tronsiau a dillad gwely)

NID YDYM yn casglu:

 • Gwastraff glanweithiol (cadachau misglwyf neu damponau).
 • Dylid rhoi’r rhain mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.
 • Gwastraff clinigol. Cysylltwch â'ch nyrs gymunedol i drefnu gwasanaeth casglu gwastraff clinigol gan y Bwrdd Iechyd.
 • Gwastraff anifeiliaid (gan gynnwys, deunydd gwely,padiau cŵn bach). Dylai’r rhain gael eu rhoi mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.
 • Rhaid gwagio stoma neu fagiau colostomi a chathetarau nad ydynt yn heintus cyn i chi eu rhoi yn eich bin sbwriel du.
 • .Rhaid mynd â nodwyddau a chwistrellau i fan cyfnewid nodwyddau - holwch eich meddyg os nad oes gennych flwch offer miniog.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad oes angen y gwasanaeth hwn arnoch bellach, cysylltwch â'r Tîm Cynghori ar yr Amgylchedd drwy anfon neges e-bost afch@conwy.gov.uk neu drwy ffonio 01492 575337.

Diwrnodau casglu

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Pensarn Abergele Hen Golwyn Cyffordd Llandudno Llandudno
Belgrano Rhyd-y-foel Llanelian Mochdre Craig-y-Don
Towyn Llanddulas Bae Colwyn Capelulo Llanrhos
Bae Cinmel Llysfaen Glan Conwy Dwygyfylchi Deganwy
Llansan Siôr Betws-y-coed Graig Penmaenmawr Llandrillo-yn-Rhos
Betws-yn-Rhos Capel Garmon Eglwysbach Llanfairfechan Bae Penrhyn
Bont Newydd Capel Currig Gell Conwy Craigside
Bryn Rhyd yr Arian Cerrigydrudion Tal-y-Cafn Gyffin Glanwydden
Bylchau Cwm Penmachno Maenan Deganwy (rhan fwyaf o strydoedd) Deganwy (rhai strydoedd)
Cefn Berain Dolwyddelan Llanddoged  -
 • Deganwy Road
Dolwen Glasfryn Trefriw  -
 •  Gannock Park
Groes Llanfair G.M Dolgarrog  -
 • York Road
Gwytherin Llangwm Tal-y-Bont  -
 •  Gannock Road
Llanfair T.H Llanrwst Llanbedr-y-Cennin  -
 • Gannock Park West
Llangernyw Melyn y Coed Caerhun  -
 •  Platt Court
Llannefydd Penmachno Tyn-y-Groes  -
 •  Gardd y Môr
Llansannan Pentrefoelas Rowen  -
 •  Deganwy Beach
Nantglyn Rhydlydan Henryd  -
 •  Traeth Melyn
Pandy Tudur Ty Nant Ucheldir Colwyn  -
 •  Bryn Gannock
Pentre Isaf Ysbyty Ifan  -  -
 •  Llys Helyg
Rhos y Mawr  -  -  -  -
Tan y Fron  -  -  -  -

 

end content