Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid


Summary (optional)
Plant a phobl ifanc sy'n troseddu neu ar fin meddu ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.
start content

Mae Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 yn rhoi cyfrifoldeb ar bob awdurdod lleol i sefydlu a chynnal Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI).  Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych yn bartneriaeth aml-asiantaeth sydd â chyfrifoldeb statudol dros ddarparu ymyrraeth, her a chefnogaeth i bobl ifanc a'u teuluoedd, gyda'r prif nod o atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu ac aildroseddu gan bobl ifanc 10 - 17 oed.

Mae ein dull partneriaeth yn cynnwys staff o nifer o wahanol sefydliadau:

 • Cyngor Conwy a Sir Ddinbych
 • Gwasanaeth Heddlu Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth prawf
 • Gwasanaeth Iechyd
 • Gyrfa Cymru
 • Camddefnyddio Sylweddau

Ein Gwaith

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws Conwy’n goruchwylio ystod o raglenni ymyrraeth, gyda rhai yn deillio o orchmynion llys y mae pobl ifanc yn ymgysylltu â nhw, yn dilyn ymddygiad gwrthgymdeithasol / troseddu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Rhybuddion Amodol Ieuenctid
 • Gorchmynion Atgyfeirio
 • Gorchmynion Adsefydlu Ieuenctid
 • Goruchwyliaeth a Gwyliadwriaeth Ddwys (ISS)
 • Gorchmynion Cadw a Hyfforddi (DTO)

Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid hefyd yn cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr troseddau ieuenctid ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae ystod o ymyriadau adferol yn cael eu cynnig. Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid wedi datblygu prosiect atal sy'n ceisio gweithredu camau ymyrryd gyda phobl ifanc yn gynt, er mwyn atal mynediad i'r system cyfiawnder troseddol.

Derbynnir atgyfeiriadau gan:

 • rieni
 • ysgolion
 • swyddogion cymunedol yr heddlu
 • gweithwyr proffesiynol eraill

Cliciwch ar y ddolen hon i’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid am drosolwg cynhwysfawr o'r System Cyfiawnder Ieuenctid:

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Ffôn: 01492 577377

Ysgrifenwch atom yn:

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych
PO Box 1 
CONWY
LL30 9GN
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy