Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cardiau Bws Consesiynol


Summary (optional)
start content

Mae Cynllun Tocynnau Mantais Cymru Gyfan, sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yn rhoi hawl i bobl dros 60 a phobl gydag anableddau arbennig sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol ar hyd a lled Cymru. Mae gennych hawl i gerdyn teithio am ddim os ydych yn byw'n barhaol yng Nghonwy AC os ydych yn un o'r canlynol:

  • 60 oed neu hŷn
  • Wedi’ch cofrestru yn ddall neu rannol ddall
  • Wedi’ch cofrestru yn fyddar iawn neu'n ddifrifol fyddar
  • Heb leferydd
  • Heb freichiau neu wedi colli defnydd y ddwy fraich yn hirdymor
  • Anabl neu gydag anaf sydd ag effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded
  • Derbyn cyfran uwch o elfen symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl / PIP
  • Yn derbyn atodiad symudedd pensiynwr rhyfel
  • Ag anabledd dysgu, sef cyflwr o ddatblygiad meddwl ataliedig neu anghyflawn sy'n cynnwys amhariad sylweddol ar ddeallusrwydd a gweithredu cymdeithasol
  • Yn methu cael, o wneud cais, trwydded i yrru cerbyd modur dan Ran III o Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988, yn unol ag adran 92 y Ddeddf, (iechyd corfforol) heblaw ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus, h.y. wedi cael gwrthod trwydded yrru ar sail feddygol.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais isod neu mae ffurflenni wedi’u hargraffu ar gael yn eich llyfrgell leol neu’r Swyddfeydd Cyngor canlynol: Swyddfeydd Mochdre; Bodlondeb, Conwy; Y Ganolfan Ddinesig, Bae Colwyn.

I gael tocyn bws newydd talwch ar-lein os gwelwch yn dda neu lawrlwythwch y ffurflen gais y gellir ei hargraffu am docyn bws newydd (PDF).

Dylid anfon ffurflenni wedi eu llenwi at:

Amgylchedd, Ffyrdd A Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Ffordd Conwy
Mochdre
Bae Colwyn
LL28 5AB
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy