Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cardiau Bws Consesiynol


Summary (optional)
start content

Mae Cynllun Tocynnau Mantais Cymru Gyfan, sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yn rhoi hawl i bobl dros 60 a phobl gydag anableddau arbennig sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol ar hyd a lled Cymru. Mae gennych hawl i gerdyn teithio am ddim os ydych yn byw'n barhaol yng Nghonwy AC os ydych yn un o'r canlynol:

  • 60 oed neu hŷn
  • Wedi’ch cofrestru yn ddall neu rannol ddall
  • Wedi’ch cofrestru yn fyddar iawn neu'n ddifrifol fyddar
  • Heb leferydd
  • Heb freichiau neu wedi colli defnydd y ddwy fraich yn hirdymor
  • Anabl neu gydag anaf sydd ag effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded
  • Derbyn cyfran uwch o elfen symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl / PIP
  • Yn derbyn atodiad symudedd pensiynwr rhyfel
  • Ag anabledd dysgu, sef cyflwr o ddatblygiad meddwl ataliedig neu anghyflawn sy'n cynnwys amhariad sylweddol ar ddeallusrwydd a gweithredu cymdeithasol
  • Yn methu cael, o wneud cais, trwydded i yrru cerbyd modur dan Ran III o Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988, yn unol ag adran 92 y Ddeddf, (iechyd corfforol) heblaw ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus, h.y. wedi cael gwrthod trwydded yrru ar sail feddygol.

Gallwch wneud cais ar-lein neu lawrlwytho ffurflen gais isod neu mae ffurflenni wedi’u hargraffu ar gael yn eich llyfrgell leol neu’r Swyddfeydd Cyngor canlynol: Swyddfeydd Mochdre; Bodlondeb, Conwy; Y Ganolfan Ddinesig, Bae Colwyn.

I gael tocyn bws newydd talwch ar-lein os gwelwch yn dda neu lawrlwythwch y ffurflen gais y gellir ei hargraffu am docyn bws newydd (PDF).

Dylid anfon ffurflenni wedi eu llenwi at:

Amgylchedd, Ffyrdd A Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Ffordd Conwy
Mochdre
Bae Colwyn
LL28 5AB
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy