Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Casgliadau Arbennig Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy

Gwasanaeth Casglu Clytiau Tafladwy


Summary (optional)
Mae'r Gwasanaeth Casglu Clytiau tafladwy yn wasanaeth casglu wythnosol ar gyfer clytiau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer aelwydydd sy'n cynhyrchu llawer iawn o glytiau neu gynhyrchion anymataliaeth ac sy’n gweld nad oes ganddynt ddigon o le ar gyfer yr eitemau hyn yn eu bin olwynion.

Sut mae'n Gweithio

 • I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu clytiau, cysylltwch â ni yn erf@conwy.gov.uk neu 01492 575337
 • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn darparu bagiau casglu, cadi casglu bach y gellir ei gloi a gwybodaeth am y gwasanaeth hwn i chi o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • Gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth hwn cyn gynted ag y byddwch yn cael bagiau a chadi. Rhowch y clytiau neu’r cynhyrchion anymataliaeth a ddefnyddiwyd yn y bagiau a ddarperir a chlymu'r bag unwaith y bydd yn llawn. Storiwch y bagiau yn eich cadi.
 • Ar eich diwrnod casglu penodedig, rhowch y cadi yn eich man casglu a bydd tîm yn casglu'r bagiau wedi'u llenwi ac yn gadael bagiau newydd.

Beth ydym yn ei gasglu

 • Clytiau tafladwy
 • Gwastraff newid clytiau cysylltiedig, megis hancesi gwlyb, sachau clytiau a gwlân cotwm
 • Cynnyrch anymataliaeth (padiau, pants a dillad gwely)

NID YDYM yn casglu:

 • Gwastraff glanweithiol (cadachau misglwyf neu damponau).
 • Dylai’r rhain gael eu rhoi mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.
 • Gwastraff clinigol heintus (nodwyddau, rhwymynnau, cathetrau, bagiau stoma/colostomi, ac ati). Cysylltwch â'ch nyrs gymunedol i drafod gwasanaeth casglu gwastraff clinigol.
 • Gwastraff anifeiliaid (carthion, dillad gwely, padiau ci bach). Dylai’r rhain gael eu rhoi mewn bag a'u rhoi yn eich bin olwynion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad oes angen y gwasanaeth hwn arnoch mwyach, cysylltwch â'r Tîm Cynghori ar yr Amgylchedd drwy anfon neges e-bost erf@conwy.gov.uk neu drwy ffonio 01492 575337.

Diwrnodau casglu

Dydd   LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Pensarn Abergele Hen Golwyn Cyffordd Llandudno Llandudno
Belgrano Rhyd-y-foel Llanelian Mochdre Craig-y-Don
Towyn Llanddulas Bae Colwyn Capelulo Llanrhos
Bae Cinmel Llysfaen Glan Conwy Dwygyfylchi Deganwy
Llansan Siôr Betws-y-coed Graig Penmaenmawr Llandrillo-yn-Rhos
Betws-yn-Rhos Capel Garmon Eglwysbach Llanfairfechan Bae Penrhyn
Bont Newydd Capel Currig Gell Conwy Craigside
Bryn Rhyd yr Arian Cerrigydrudion Tal-y-Cafn Gyffin Glanwydden
Bylchau Cwm Penmachno Maenan  -  -
Cefn Berain Dolwyddelan Llanddoged  -  -
Dolwen Glasfryn Trefriw  -  -
Groes Llanfair G.M Dolgarrog  -  -
Gwytherin Llangwm Tal-y-Bont  -  -
Llanfair T.H Llanrwst Llanbedr-y-Cennin  -  -
Llangernyw Melyn y Coed Caerhun  -  -
Llannefydd Penmachno Tyn-y-Groes  -  -
Llansannan Pentrefoelas Rowen  -  -
Nantglyn Rhydlydan Henryd  -  -
Pandy Tudur Ty Nant Ucheldir Colwyn  -  -
Pentre Isaf Ysbyty Ifan  -  -  -
Rhos y Mawr  -  -  -  -
Tan y Fron  -  -  -  -

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy