Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwasanaethau Casglu â Chymorth


Summary (optional)
Os oes arnoch chi angen cymorth i symud eich cynwysyddion neu'ch bin ar eich diwrnod casglu, efallai eich bod chi'n gymwys i wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth.
start content

Beth yw’r gwasanaeth casglu â chymorth?

Ar gyfer trigolion sy’n cael trafferth symud eu cynwysyddion a’u biniau i ymyl y palmant ar y diwrnod casglu, rydym ni’n gallu trefnu ‘gwasanaeth casglu â chymorth’. Y cwbl sydd arnoch chi angen ei wneud yw llenwi’r ffurflen gais. Bydd hynny’n golygu y bydd criwiau casglu yn nôl eich cynwysyddion a’ch biniau o leoliad a gytunwyd arno y tu allan i’ch cartref ac yn mynd â nhw’n ôl wedyn. Ni fydd criwiau ailgylchu yn mynd i mewn i’ch cartref ac ni fyddan nhw’n didoli eich eitemau ar gyfer ailgylchu. Os oes arnoch chi angen cymorth i ddidoli eitemau yn eich cartref, cysylltwch â’ch meddyg, nyrs gymunedol gofalwr/gweithiwr gofal neu weithiwr cymdeithasol.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn Gwasanaeth Casglu â Chymorth?

Rydych chi’n gymwys i wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth os nad ydych chi’n gallu symud eich cynwysyddion ailgylchu a gwastraff, ac:

  • Os nad oes gennych chi unrhyw un arall (perthynas, ffrind neu ofalwr) sy’n gallu’ch helpu chi symud y cynwysyddion wrth ymyl y palmant ar y diwrnod casglu
  • Os oes gennych chi fan addas i leoli’ch cynwysyddion sydd o fewn cyrraedd i’r criwiau
  • Os ydych chi’n cytuno i ddidoli’ch eitemau’n gywir ar gyfer ailgylchu (bydd methu didoli eitemau yn gywir yn gallu arwain at wrthod darparu’r gwasanaeth casglu â chymorth).

Sut ydw i’n gwneud cais?

Bydd arnoch chi angen lawrlwytho a llenwi ffurflen gais ac yna ei hanfon yn ôl atom ni mewn e-bost neu drwy’r post (gwelwch y manylion ar y ffurflen). Ar ôl derbyn eich ffurflen gais byddwn yn ystyried eich cais a bydd swyddog yn cysylltu efo chi i drafod pethau ymhellach a threfnu asesiad.

Gallwch wneud cais am naill ai:

  • Gwasanaeth Casglu â Chymorth Dros Dro – e.e. os ydych chi wedi cael anaf neu driniaeth (fel clun neu ben-glin newydd) ac nad ydych chi’n gallu symud eich cynwysyddion/biniau ar hyn o bryd, ond bod disgwyl i chi wella’n dda.

Gallwch wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth dros dro am 3, 6 neu 12 mis; neu

  • Gwasanaeth Casglu â Chymorth Parhaol - Os oes arnoch chi angen cymorth i symud eich cynwysyddion ac os nad yw’ch amgylchiadau yn debygol o newid, gallwch wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth parhaol.

Rydym ni’n cadw’r hawl i ysgrifennu atoch chi bob dwy flynedd i ofyn i chi gadarnhau a oes arnoch chi dal angen y gwasanaeth. Gall methu ymateb olygu na fydd eich cynwysyddion na’ch biniau yn cael eu gwagio.

Peidiwch ag ymgeisio:

  • Os nad oes gennych chi reswm da dros wneud hynny.
  • Mae’r gwasanaeth casglu â chymorth ar gyfer pobl sydd wir yn cael trafferth symud eu cynwysyddion a’u biniau. Os ydych chi’n mynd ar wyliau neu'n gweithio i ffwrdd yn aml, holwch aelod o’ch teulu, ffrind neu gymydog a ydynt yn fodlon mynd â'ch cynwysyddion a'ch biniau i ymyl y palmant. Os ydych chi’n byw mewn lle gwyntog, cliciwch yma i ddarllen canllawiau ar gyfer ailgylchu pan fo tywydd gwael neu, fel arall, cysylltwch â ni i drafod eich pryderon.

Os oes gennych chi rywun arall, fel perthynas, ffrind neu ofalwr/gweithiwr gofal, sy’n gallu symud eich cynwysyddion i ymyl y palmant ar eich rhan.

Ffurflen Gais a Thaflen Casgliad â Chymorth

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy