Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Casgliadau gwastraff swmpus


Summary (optional)
Rydym ni’n cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer eitemau mwy fel dodrefn, offer trydanol, unedau ystafelloedd ymolchi, unedau cegin a gwastraff gardd.
start content

Faint fydd y gost?

Eitemau tŷ:

Codir isafswm o £ 20.00 am gasgliadau o hyd at bedair eitem, a gellir archebu eitemau ychwanegol am gost o £4.00 yr eitem.

Wrth archebu casgliad, rhaid i chi gael rhestr o'r HOLL eitemau rydych am i ni eu casglu, ni fydd unrhyw eitemau nad ydynt wedi'u nodi ar adeg archebu yn cael eu casglu.

Caiff 'eitem swmpus' ei ddiffinio fel "eitem y gellir ei chodi yn unig gan ddau weithwyr casglu, sydd o faint a statws rhesymol heb unrhyw gymhorthion mecanyddol ar gyfer cael gwared ar yr eitem honno”

Mae enghreifftiau o eitemau y gallwch archebu i'w casglu yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • Dodrefn megis soffas, cadeiriau, byrddau, cypyrddau dillad
 • Nwyddau gwyn fel oergelloedd, rhewgelloedd, peiriannau sychu dillad, peiriannau golchi
 • Nwyddau trydanol mawr fel setiau teledu, peiriannau torri gwair, cyfrifiaduron neu eitemau eraill na fydd yn ffitio yn eich bag pinc Crest ar gyfer casglu o ymyl y palmant
 • Gwelyau – sylwch fod pennau gwelyau, fframiau gwely a matresi yn cael eu cyfrif fel eitemau ar wahân
 • Carpedi

 Mae enghreifftiau o eitemau na fydd yn cael eu casglu yn cynnwys:

 •  Gwastraff DIY / Dymchwel fel rwbel, brics, priddoedd
 • Gwastraff peryglus fel asbestos, diesel/petrol neu olew tanwydd arall
 • Deunyddiau ffrwydrol megis ffrwydron, tân gwyllt neu fflachiadau morol
 • Deunydd ailgylchu cartref cyffredinol a / neu wastraff cyffredinol yr ydym yn casglu fel rhan o’ch gwasanaeth casglu gwastraff cartref rheolaidd
 •  Eitemau mawr iawn fel pianos, byrddau pŵl, rhai oergelloedd/rhewgelloedd steil Americanaidd neu unrhyw eitemau y mae angen offer codi arbenigol, neu na fyddent efallai yn ffitio yn y cerbyd casglu

Caiff pob eitem eu cymryd i’n Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mochdre i’w  prosesu, felly os yw eich eitem(au) wedi ei gyfyngu/gwahardd dan ein Policy HRC  yna ni fyddwch yn gallu archebu eitem ar gyfer casgliad.

Gwastraff swmpus o’r ardd:

 • Hanner llwyth = £45.00
 • Llwyth llawn = £90.00 (llwyth llawn = 1 dunnell).

Os ydych chi’n talu am gasgliad hanner llwyth, ni fyddwn yn casglu unrhyw wastraff gardd ychwanegol.

Mae’n rhaid i chi ddod â’ch gwastraff gardd i flaen eich eiddo.Ni fyddwn yn cymryd pridd, cerrig, rwbel neu chwyn ymledol.

Sut ydw i’n archebu casgliad?

Gallwch dalu am gasgliad gwastraff swmpus ar-lein gan ddefnyddio ein porth talu. Yna, gallwch ddewis yr opsiwn cywir ar gyfer eich casgliad a thalu amdano. Bydd y tîm casglu yn cysylltu â chi i gadarnhau dyddiad cyfleus. Fel arall,  ffoniwch y Tîm Cyngor Amgylcheddol ar 01492 575337, e-bost affch@conwy.gov.uk neu cysylltwch â ni yma.

Pryd fyddwch chi’n casglu fy eitemau?

Unwaith y bydd yr eitemau wedi cael eu harchebu i mewn ac wedi’u talu amdanynt, byddwch yn cael galwad ffôn gan y Tîm Casgliadau, a fydd yn rhoi dyddiad casglu i chi. Bydd y dyddiad casglu o fewn dwy wythnos i dderbyn taliad

Beth sydd angen i mi ei wneud ar fy niwrnod casglu?

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod yr eitemau tu allan i’ch eiddo am 09:00.

Bydd yr holl eitemau yn cael eu casglu rhwng 09:00-17:00. Sylwer na allwn roi amser penodol, fodd bynnag, nid oes angen i chi aros i mewn ar gyfer y Tîm Casglu cyn belled bod eich eitemau yn hawdd i’w gweld ac yn hygyrch.

PWYSIG: Ni fydd y timau casglu yn mynd i mewn i'ch eiddo i nôl ar eitemau, ac nid ydynt yn gymwys i ddatgysylltu unrhyw wasanaethau. Os oes angen cymorth i ddod â'r eitemau o flaen eich eiddo, dylech ofyn i berthynas neu ffrind i'ch helpu i gael eich eitemau yn barod i'w casglu.

Dewch â nhw eich hun - am ddim!

Gellir cael gwared ar y rhan fwyaf o eitemau cartref a gwastraff gardd yn rhad ac am ddim yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ym Mochdre neu Abergele.

Os gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn a’r Gasgliadau Gwastraff Swmpus, peidiwch a phetruso i gysylltu a ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy