Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhybudd Digwyddiad Dros Dro


Summary (optional)
Rhybudd Digwyddiad Dros Dro (TEN) os ydych am gynnal 'gweithgaredd trwyddedadwy' ar safleoedd heb eu trwyddedu.
start content

Mae gweithgaredd trwyddedadwy yn cynnwys:

 • gwerthu alcohol
 • gweini alcohol i aelodau o glwb preifat
 • darparu adloniant, e.e. cerddoriaeth, dawnsio neu ddigwyddiadau chwaraeon dan do
 • gweini bwyd neu ddiod boeth rhwng 11pm a 5am

Mae'n rhaid i Rybudd Digwyddiad Dros Dro gael ei gyflwyno gydag o leiaf 10 diwrnod gwaith clir cyn y digwyddiad (heb gynnwys y dyddiad cyflwyno neu ddyddiad y digwyddiad).

Mae'n rhaid i Rybudd Digwyddiad Dros Dro Hwyr gael ei gyflwyno gyda 5 diwrnod gwaith clir (heb fod yn gynharach na 9) cyn diwrnod y digwyddiad. (Heb gynnwys y dyddiad cyflwyno neu ddyddiad y digwyddiad).

Oni bai eich bod yn cyflwyno cais yn electronig, rhaid i chi hefyd roi copi dyblyg o'r rhybudd i Awdurdod Trwyddedu CBSC, Iechyd yr Amgylchedd CBSC a Heddlu Gogledd Cymru.

Bydd yr awdurdod lleol yn cydnabod derbyn y rhybudd drwy roi rhybudd i ddefnyddiwr y safle cyn diwedd y diwrnod gwaith cyntaf y derbyniwyd ef.

Ffioedd

Trwydded Ffi 
Rhybudd Digwyddiad Dros Dro  £21.00
Rhybudd Dros Dro Hwyr   £21.00

 

Cymhwyster

 • Rhaid i chi fod o leiaf 18 i wneud cais am TEN
 • gyda dim mwy na 499 o bobl ar bob adeg - gan gynnwys staff sy'n rhedeg y digwyddiad
 • ddim yn para mwy na 168 awr (7 diwrnod)
 • gallwch gael 5 TENS bob blwyddyn galendr, y gall 2 ohonynt fod yn TENS Hwyr
 • os ydych yn dal trwydded bersonol gallwch wneud cais am 50 TEN y flwyddyn, y gall 10 ohonynt fod yn TENS Hwyr
 • Gall safle sengl gael hyd at 15 cais TENs mewn un flwyddyn, ar yr amod nad yw cyfanswm hyd y digwyddiadau yn fwy na 21 diwrnod.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mae'n rhaid i chi gadw eich TEN mewn man diogel lle mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal. Rhaid i'r copi o'r TEN gael ei arddangos mewn lle amlwg yn yr adeilad.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Trwyddedu 2003

Prosesu ac Amserlenni

Bydd y drwydded yn cael ei phrosesu’r diwrnod gwaith nesaf ar ôl y cyfnod rhybudd.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn

Os rhoddir gwrth-hysbysiad mewn perthynas â rhybudd gwrthwynebu, gall yr ymgeisydd apelio yn erbyn y penderfyniad. Rhaid i apeliadau gael eu gwneud i'r llys ynadon lleol o fewn 21 diwrnod. Ni ellir cyflwyno apêl yn hwyrach na phum niwrnod gwaith o ddiwrnod y digwyddiad a gynlluniwyd.

Mewn perthynas â TEN hwyr, os oes gwrthwynebiad gan naill ai’r Heddlu neu Iechyd yr Amgylchedd, ni fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal a bydd gwrthrybudd yn cael ei roi.

Manylion cyswllt:

 • Trwy e-bost:Licensing@conwy.gov.uk

 • Dros y Ffôn: 01492 576626
  Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00am i 12:30 pm a 1:30 pm i 4.00pm

 • Trwy'r post:

Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GNGOV.UK Nodiadau Arweiniol

Datganiad y Polisi Trwyddedu (Ffeil PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy