Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cymunedau am Waith


Summary (optional)
start content

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd eisiau help gyda dod o hyd i waith? Efallai eich bod mewn swydd sydd ddim yn cynnig digon o oriau, neu eich bod yn breuddwydio am gael gwneud rhywbeth gwahanol ond mae rhwystrau penodol yn eich dal yn ôl? Efallai eich bod yn ddi-waith neu'n wynebu cael eich diswyddo. Beth bynnag yw eich sefyllfa, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r hyn sy'n gweithio i chi!

Rydym yn darparu cefnogaeth un-i-un, arweiniad a hyfforddiant i oedolion 25 oed a hŷn ac i bobl ifanc rhwng 16 a 24 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Os nad ydi eich amgylchiadau yn cyd-fynd â'r meini prawf yma, peidiwch â phoeni, gallwn eich cyfeirio at rywun a fydd yn gallu eich cynorthwyo.

Gallwn eich helpu â: 

  • Llunio CV 
  • Sgiliau cyfweliadau 
  • Cyrsiau (am ddim) 
  • Cymwysterau 
  • Lleoliadau gwaith 
  • Cysylltiadau â chyflogwyr 
  • Magu hyder 
  • Cyfeirio 
  • Gwirfoddoli (nid yw’n effeithio ar fudd-daliadau)

Mae’r tîm o Fentoriaid Cyflogaeth wedi’u lleoli yn:

Douglas Road,
Bae Colwyn,
Conwy,
LL29 7PE
Ffôn: 01492 575578 neu 07711 567191
Oriau’r Swyddfa: dydd Llun – dydd Iau rhwng 9am a 5pm, dydd Gwener 9am - 4:30pm


Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau am Waith i helpu'r oedolion hynny sydd bellaf i ffwrdd o waith. Caiff y rhaglen ei hariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ac mae’n darparu buddsoddiad o £41.2 miliwn i gefnogi cyflogaeth yn y 52 clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ar draws Cymru – mae hyn yn cynnwys £24.8 miliwn o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhaglen wedi'i noddi ar y cyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac fe’i cynhelir tan 2020.

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi darpariaeth barhaus Cymunedau am Waith ac i symud ymlaen â’r hyn a ddysgir o’r Rhaglen Esgyn.

cfw-euro-logo

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy