Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hwb Cyflogaeth Conwy - Mwy o wybodaeth


Summary (optional)
Finding what works for you
start content

Cofrestrwch nawr i dderbyn cefnogaeth am ddim gan Hwb Cyflogaeth ConwyY ddolen uchod yw ein ffurflen gysylltu. Os byddwch angen rhannu gwybodaeth sensitif, ffoniwch ni ar 01492 575578.


Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy yn ‘siop bob peth’ dan arweiniad y gymuned ar gyfer cyflogadwyedd yng Nghonwy.

Os ydych chi:

 • Mewn swydd nad yw’n cynnig digon o oriau
 • Yn dyheu am wneud rhywbeth gwahanol ond bod rhywbeth yn eich rhwystro
 • Yn ddi-waith
 • Yn wynebu colli’ch swydd

Rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i waith sy’n addas i chi drwy gynnig:

 • Ymgynghorwyr a mentoriaid cyflogaeth penodol sy’n cynnig cyngor am waith, swyddi a budd-daliadau
 • Mentora personol un-i-un, wedi’i addasu i’r unigolyn
 • Cyrsiau am ddim gan hyfforddwyr proffesiynol i feithrin sgiliau
 • Cymorth i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
 • Cefnogaeth ariannol i oresgyn rhwystrau rhag hyfforddiant a gwaith:
  Benthyg cyfrifiaduron Chromebook a donglau wifi, costau teithio, dogfennau adnabod, gofal plant
 • Ymgysylltu â’r Gymuned a Chyflogwyr:
  digwyddiadau, ymgyrchoedd recriwtio, cyfleoedd gwaith, lleoliadau gwaith a chyrsiau ar lwybrau gyrfa
 • Cefnogaeth yn y gwaith am hyd at fis wedi i bobl ddechrau gweithio
 • Atgyfeirio at asiantaethau neu bartneriaid eraill lle bo hynny’n briodol.

Fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu chi ac mae gennym fynediad at rwydwaith o gyflogwyr sydd eisiau recriwtio ar bob lefel.

Angen cymorth gennym?

 

RHAGLENNI CYFLOGADWYEDD LLYWODRAETH CYMRU

Mae Canolbwynt Cyflogaeth Conwy’n gweithredu’r rhaglenni canlynol ar ran Llywodraeth Cymru:

Cymunedau am Waith

Un o raglenni cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yw Cymunedau am Waith ac fe’i hariennir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Mae’n rhaglen gwbl wirfoddol sy’n darparu cymorth mentora dwys er mwyn helpu pobl i fagu hyder a sgiliau yn ogystal â dod o hyd i waith a’i gadw.  Mae’n gweithio â thri o grwpiau penodol:

 • Pobl sydd wedi bod yn ddi-waith yn y tymor hir ac sy’n 25 oed a hŷn
 • Pobl economaidd anweithgar 25 oed a hŷn
 • Pobl ifanc rhwng 16-24 oed sydd ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant.

Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen sy’n seiliedig ar godau post a weithredir mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a Phensiynau, a bwriedir iddi ddod i ben ym mis Mawrth 2023.

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn rhaglen gyflogadwyedd wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n ategu Cymunedau am Waith ac yn gweithio mewn ffordd debyg wrth ddarparu cymorth mentora dwys i helpu pobl i fagu hyder a sgiliau a dod o hyd i waith a’i gadw.  Y gwahaniaeth yw bod y rhaglen hon yn helpu pobl sydd mewn tlodi neu mewn perygl o fod, a chynigir y gwasanaeth ledled y sir.

PaCE

Mae PaCE yn rhaglen sy’n helpu rhieni sy’n cael eu hatal rhag hyfforddi neu weithio oherwydd costau gofal plant.  Mae’n helpu i ddod o hyd i ffyrdd o oresgyn y rhwystrau a’u hariannu, fel y gall rhieni/gwarcheidwaid baratoi ar gyfer cyfleoedd am waith a chael gafael arnynt. 

Prosiect Cynnydd

Mae’r Canolbwynt hefyd yn hyrwyddo a gweithio â’r cynllun Cynnydd sydd wedi’i ariannu gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy.  Rhaglen wirfoddol yw hon ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed sydd mewn perygl o fod ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant, ac er ei bod yn debyg i raglen Cymunedau am Waith Llywodraeth Cymru, y nod yw gweithio â’r bobl ifanc hynny sydd anoddaf eu cyrraedd a darparu’r cyngor, gofal a chymorth gorau posib er mwyn iddynt greu gwell dyfodol beth bynnag y maent yn ei wynebu.

CfW footerESF logo

end content