Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Cyfredol


Summary (optional)
start content

Glanrafon, Llanrwst

Pont y Pair, Betws y Coed

GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS - ESTYNIAD PONT Y PAIR BETWS-Y-COED A’R ARDAL GYFAGOS

Problem ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gyffredin yn ystod misoedd yr haf, sef neidio oddi ar Bont y Pair ym Metws-y-coed.

Mae Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac asiantaethau partner wedi ceisio canfod ateb i’r broblem hon er mwyn lleddfu’r aflonyddwch a'r effaith andwyol ar ansawdd bywyd preswylwyr a hefyd ar brofiad twristiaid sy'n ymweld â’r ardal.

Ym mis Mehefin 2015 cyflwynwyd Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r problemau yng nghyffiniau Pont y Pair.

Mae PSPOs yn ddilys am 3 blynedd ond gellir eu hymestyn. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cytuno gyda’r Cyngor bod angen i’r Gorchymyn hwn aros mewn grym ac mae felly wedi ei ymestyn am 3 blynedd arall, tan fis Mehefin 2021.

Bydd yr arwyddion yn cael eu newid i adlewyrchu hyn. Bydd unrhyw un sy’n torri’r Gorchymyn yn cyflawni trosedd a byddant yn derbyn Hysbysiad o Gosb Benodedig neu’n cael eu herlyn drwy'r Llys Ynadon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Heddlu Gogledd Cymru.

Nant Eirias, Bae Cowlyn

Y Llwybr Mulod, Bae Colwyn

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy