Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus Cyfredol


Summary (optional)
start content

Tref Bae Colwyn

Tref Conwy

Nant Eirias, Bae Cowlyn

Y Llwybr Mulod, Bae Colwyn

GORCHYMYN AMDDIFFYN MANNAU CYHOEDDUS - LAWNT FOWLIO Y DINGL A PHARC EIRIAS A THE DONKEY PATH

Fel preswylydd yn yr ardal, mae’n debyg y byddwch yn ymwybodol o broblem wrthgymdeithasol gyda ieuenctid yn ymgynnull ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac asiantaethau partner wedi ymdrechu dros y blynyddoedd i ganfod ateb i’r broblem hon er mwyn lleddfu’r aflonyddwch a’r effaith andwyol ar ansawdd bywyd preswylwyr.

Ym mis Awst 2017 roedd dau Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) wedi eu cyflwyno o dan y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r broblem gyda ieuenctid yn yr ardal. Mae PSPO yn ddilys am 3 blynedd ond gellir eu hymestyn.

Cytunwyd gyda Heddlu Gogledd Cymru bod yna angen parhaus i’r Gorchmynion barhau mewn grym yn yr ardal ac felly maent wedi eu hymestyn tan fis Awst 2023.

Bydd y wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan yn adlewyrchu hyn.

Mae torri’r gorchymyn yn drosedd ac yn derbyn sylw drwy gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig neu erlyn drwy’r Llys Ynadon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy & Heddlu Gogledd Cymru

Appendix 1 - PSPO CONWY - Enwau strydoedd (Microsoft Word, 11KB)

end content