Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Grant Gofal Plant Lleoedd a Gynorthwyir


Summary (optional)
Ariennir y Grant Gofal Plant Lleoedd a Gynorthwyir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Grant Gofal Plant a Chwarae i ddarparu cymorth ariannol tuag at gost gofal plant i helpu plant a theuluoedd mewn angen.
start content
  • Bydd angen i rieni/gofalwyr gyfarfod y meini prawf sydd wedi’u nodi ar y ffurflen gais a chynnwys yr holl dystiolaeth a dogfennaeth briodol. Os bodlonir yr holl feini prawf, yna darperir cyllid.
  • Bydd rheini/gofalwyr yn gyfrifol am unrhyw gostau sy’n bodoli yn y lleoliad cyn cyhoeddi’r llythyr gwobrwyo, neu os bydd eich cais am grant yn cael ei wrthod.
  • Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r lleoliad ac mae’n rhaid i rieni/gofalwyr dalu gweddill y balans. Bydd pob cais yn cael ei asesu’n unigol a rhaid i geisiadau gael eu gwneud fesul tymor, hyd at £300 y plentyn.

Sylwer:

Nid yw cyflwyno ffurflen gais yn gwarantu y bydd arian yn cael ei ddyrannu. I wneud cais, gofynnwch i'ch lleoliad am gopi o’r ffurflen gais neu gallwch ei lawr lwytho isod.

I gael rhagor o wybodaeth am y Grant Gofal Plant Lleoedd a Gynorthwyir, cysylltwch â Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy ar 01492 577850.

Cais am Grant Cymorth Lleoedd (Microsoft Word)

Cais am Grant Cymorth Lleoedd (PDF)

end content