Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mathau o Ofal Plant


Summary (optional)
Rhaid i unrhyw un sy’n darparu gofal plant i blant dan 12 oed am dros 2 awr y dydd am dâl gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac mae angen iddynt gydymffurfio â Safonau ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.
start content

Mae Gofal Plant wedi cael ei effeithio gan COVID-19. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu dros e-bost ar plant.children@conwy.gov.uk

Gwarchodwyr Plant

Mae gwarchodwyr plant yn ddarparwyr gofal plant sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain ac mae’n bosibl y byddant yn cynnig gofal llawn amser neu ran amser, gan gynnwys gofal cyn ac ar ôl ysgol, gofal cofleidiol a gofal yn ystod gwyliau. Bydd rhai gwarchodwyr plant yn cynnig gofal gyda’r nos, dros nos neu ar benwythnosau trwy drefniant arbennig.

Gofal dydd

Gall darparwyr gofal dydd gynnig gofal llawn amser neu ran amser, darpariaeth gofleidiol, gofal y tu allan i’r ysgol a darpariaeth yn ystod gwyliau.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Meithrinfeydd Dydd
 • Cylchoedd chwarae
 • Cylchoedd Meithrin
 • Clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol, gan gynnwys
 • Clwb Brecwast, Clwb Ar ôl Ysgol, Clwb Gwyliau a gofal cofleidiol
 • Lleoliadau creche

Am fwy o fanylion am unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Gofal plant anghofrestredig

Nid yw pob un lleoliad gofal plant yn gorfod cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru. Yn gyffredinol, mae sesiynau yn y lleoliadau hyn yn cael eu rhedeg am lai na 2 awr y dydd neu nid yw’r darparwr yn derbyn tâl am y gofal plant, ond mae ambell i eithriad.

Gall gofal plant anghofrestredig gynnwys:

 • Gwasanaethau ‘au pair’
 • Ffrindiau a theulu sy’n gwarchod neu’n darparu gofal

Os ydych mewn unrhyw amheuaeth ac yn dymuno gwirio a oes angen cofrestru gallwch gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru neu Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy am gyngor.

Os ydych yn defnyddio gofal plant sydd heb gofrestru neu heb gael ei gymeradwyo ni fydd modd i chi hawlio cymorth ariannol gan Lywodraeth y DU.

Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, Cymru

Gall unrhyw un, heblaw am berthynas agos, sy’n darparu gofal plant yng nghartref plentyn (e.e. nani) wneud cais i fod yn ddarparwr gofal plant cymeradwy.

Rhaid iddynt:

 • Fod yn 18 oed neu’n hŷn
 • Meddu ar gymhwyster gofal plant
 • Meddu ar dystysgrif cymorth cyntaf perthnasol
 • Bod wedi derbyn datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae mwy o wybodaeth ar gael am Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref yng Nghymru ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

end content