Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tai Cymdeithasol


Summary (optional)
start content

Beth yw tai cymdeithasol?

Tai cymdeithasol yw tai ar rent a ddarperir gan Gynghorau Lleol a Chymdeithasau Tai. Mae eiddo ond yn cael ei neilltuo i aelwydydd ag angen o ran tai, a’r rhai hynny sy’n y sefyllfa wanaf o ran datrys eu anghenion tai eu hunain: Mae rhenti tai cymdeithasol yn fforddiadwy i unigolion ar incymau isel.

Darperir tai cymdeithasol yng Nghonwy gan y Cymdeithasau Tai a ganlyn:


Sut i wneud cais am dai cymdeithasol yng Nghonwy?

Os ydych chi eisiau cael eich ystyried am dai cymdeithasol, rhaid i chi gael eich derbyn ar y gofrestr tai. Yng Nghonwy rydym yn defnyddio Un Llwybr Mynediad at Dai (SARTH), sy’n golygu mai dim ond un cais sydd rhaid i chi ei wneud i bob un o’r 6 Cymdeithas Dai

I ymgeisio am dai cymdeithasol yng Nghonwy, rhaid i chi gysylltu â Datrysiadau Tai Conwy. Ffôn: 0300 124 0050.

Bydd aelod o’r tîm yn gofyn cwestiynau i chi am amgylchiadau eich aelwyd, incwm yr aelwyd a hanes tai.

Nid oes rhaid llenwi ffurflen gais ar bapur.

Bydd eich blaenoriaeth yn dibynnu ar y brys neu eich angen am dŷ, ac a oes gennych gysylltiad lleol â Chonwy.

Gan nad yw nifer y lleoedd gwag mewn tai cymdeithasol yn cwrdd â lefel uchel y galw. Byddwch hefyd yn derbyn cyngor am ddewisiadau tai eraill a allai gwrdd â’ch anghenion.

Y Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol

Rhaid i bob partner SARTH ddyrannu eiddo yn ôl y polisi dyrannu. Mae’r polisi yn gosod yr ymgeiswyr mewn Bandiau blaenoriaeth, yn ôl trefn dyddiad eu cais. Bydd yr wybodaeth rydych yn ei darparu wrth ymgeisio yn galluogi’ch cais i gael ei roi mewn band blaenoriaeth.

Mae Polisi dyrannu SARTH ar gael yma: Y Polisi Dyraniad Tai Cyffredin (PDF, 2.31Mb)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy