Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Housing Options Beth yw tai canolradd fforddiadwy?

Beth yw tai canolradd fforddiadwy?


Summary (optional)
start content

Beth yw tai canolradd?

Mae tai canolradd yn helpu aelwydydd nad yw’n bosib diwallu eu hanghenion yn y farchnad agored i gael gafael ar dai fforddiadwy.

Am fod gan aelwydydd wahanol amgylchiadau a lefelau incwm amrywiol, lluniwyd cynlluniau tai fforddiadwy i gynnig amrediad o ddewisiadau.

Mae yna ddau fath o dŷ canolradd ar gael:

Tai rhent canolradd

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy’n berchen ar ac sy’n gosod tai rhent canolradd.  Caiff y tai eu rheoli a’u cynnal yn yr un modd â thai rhent cymdeithasol, ond gellir codi rhent uwch (hyd at 80% o rent y farchnad agored).

Mae’r eiddo hyn wedi’u targedu at aelwydydd nad ydynt yn gymwys am dai cymdeithasol ac na allant sicrhau llety rhent fforddiadwy yn y sector preifat.

Perchnogaeth Tai Canolradd

Mae nifer o wahanol fathau o gynlluniau perchnogaeth tai canolradd ar gael i aelwydydd sy’n dymuno bod yn berchen ar eu tŷ eu hunain. Ewch i wefan Tai Teg am ragor o wybodaeth ar y math o gynlluniau tai canolradd sydd ar gael.

Ydych chi’n gymwys i wneud cais?

I ddarganfod a ydych chi’n gymwys i wneud cais am berchnogaeth tai canolradd, ewch i wefan Tai Teg.

Cofrestr tai fforddiadwy

Gallwch wneud cais am dŷ canolradd drwy gofrestru ar ein cofrestr tai fforddiadwy ar wefan Tai Teg.

Cyflenwad tai fforddiadwy

Mae cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yn un o flaenoriaethau allweddol y Cyngor. Rydym am i bobl yng Nghonwy gael mynediad at lety fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywydau.

Rydym yn darparu tai fforddiadwy mewn sawl ffordd:

  • Rheoli cynllun datblygu rhaglen tai fforddiadwy Conwy;
  • Cefnogi’r Gwasanaeth Cynllunio a gweithio i sicrhau cartrefi fforddiadwy fel rhan o ddatblygiadau deiliadaeth gymysg.
  • Cyflenwi llety / lleiniau i sipsiwn a theithwyr mewn lleoliadau priodol.


Sut gwyddom ni beth yw’r angen am dai fforddiadwy yng Nghonwy?

Rydym wedi cynnal ‘Asesiad o’r Farchnad Dai Leol’ sy’n ein helpu i ddeall yr angen am dai yn lleol. Bu i’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol ddarparu sylfaen dystiolaeth i ni ddatblygu ein Strategaeth Tai Lleol, sy’n nodi cyfeiriad a gweledigaeth gytûn ar gyfer mynd i’r afael ag anghenion a materion tai yng Nghonwy dros y pum mlynedd nesaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy