Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gadael yr Ysbyty


Summary (optional)
Ni ddylech gael eich rhyddhau o'r ysbyty nes eich bod mewn cyflwr meddygol digon da. Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt yn poeni am ymdopi gartref pan fyddwch yn ddigon da i adael y ward, yna efallai y byddwn yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â chynllunio pan fyddwch yn cael eich rhyddhau.
start content

Os ydych wedi cael eich derbyn i'r ysbyty a’ch bod chi, staff y ward, neu unrhyw un sy'n eich cefnogi yn eich cartref yn teimlo y gallech ei chael yn anodd ymdopi gartref heb rywfaint o gefnogaeth, bydd staff y ward yn cael sgwrs gyda chi i ganfod beth sy'n bwysig i chi o ran eich anghenion. Gall staff y ward gyfeirio’r mater wedyn at y Gwasanaethau Cymdeithasol a bydd Ymarferydd Gofal Cymdeithasol yn gallu parhau â’r sgwrs hon a sefydlu pa gefnogaeth y gallech fod ei hangen, ar y cyd â chefnogaeth gan eich gofalwr a / neu deulu, os yw'n briodol.

Ar ôl i’r Ymarferydd Gofal Cymdeithasol eich cyfarfod, byddwn wedyn yn trafod pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i ddiwallu eich anghenion, yn dibynnu ar eich sefyllfa.

Ein nod yw i chi aros yn eich cartref eich hun cyhyd ag y bo modd, felly, wedi i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty, os yw'n briodol, efallai y byddwn yn trefnu pecyn cefnogi ail-alluogi dros dro; bydd hyn yn dibynnu ar eich anghenion a chymhwyster. Nod y gwasanaeth yw rhyddhau cleifion o’r ysbyty yn ddiogel ac amserol wrth hyrwyddo lles, adferiad, ac annibyniaeth, gan alluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain gyhyd ag sy'n bosibl.

Os oes angen rhywfaint o offer mân i'ch helpu chi i ymdopi gartref, gallwn helpu i drefnu bod yr eitemau hyn yn cael eu rhoi neu eu gosod yn eich cartref, i'ch helpu i gynnal eich annibyniaeth ac ansawdd bywyd.

Os digwydd nad ydych yn gallu dychwelyd i’ch cartref, bydd y dewisiadau sydd ar gael i chi yn cael eu trafod. I gynnal eich annibyniaeth gallai hyn fod yn opsiynau tai gwahanol, fel Tai Gofal Ychwanegol. Ar ôl cael eu rhyddhau, mae rhai pobl angen gofal 24 awr; bydd yr opsiynau hyn yn dibynnu ar eich anghenion ar y pryd.

Cymorth a chefnogaeth sydd ar gael i ddychwelyd adref o'r ysbyty

Talu am ofal

Dewis llety priodol ar ôl bod yn yr ysbyty

Ydych chi'n pryderu am rywun ar ôl arhosiad mewn ysbyty? Rhowch wybod am oedolyn mewn perygl yma

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy