Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth yn y cartref


Summary (optional)
Mae eich cynorthwyo chi â chadw eich annibyniaeth a byw yn eich cartref yn bwysig iawn i ni. Mae gennym therapyddion ac aseswyr hyfforddedig wrth law i’ch cefnogi chi i wella eich gallu a gwneud cymaint â phosib eich hun.
start content

Pwy all gael cymorth?

 • Mae cymorth ar gael i bobl dros 18 oed sy'n byw yng Nghonwy, ac sydd angen cymorth ymarferol oherwydd eiddilwch neu salwch, colli golwg neu glyw, anableddau corfforol neu anableddau dysgu.

Sut ydw i’n cael cymorth?

 • Os ydych chi o’r farn eich bod chi, neu’r unigolyn rydych yn gofalu amdano, angen cymorth i wella eich lles nes os oes gennych anghenion neu amhariad sy’n gwneud bywyd bod dydd yn broblemus, cysylltwch â ni. Byddwn wedyn yn asesu eich anghenion.
 • Er mwyn gweld faint o gymorth sydd ei angen arnoch, bydd angen i ni wneud asesiad. Mae hyn yn syml yn sgwrs gydag ymarferydd gofal cymdeithasol a fydd yn ein helpu i ddeall pa gymorth a chefnogaeth y gallech fod eu hangen i chi fyw'n annibynnol yn eich cartref eich hun.
 • Mae'r asesiad fel arfer yn sgwrs yn eich cartref eich hun, ac rydym yn hapus iawn os oes gennych ffrind, gofalwr neu berthynas gyda chi. Os ydych yn yr ysbyty, byddwn yn dod i siarad â chi cyn i chi gael eich rhyddhau, i drafod unrhyw gymorth y gallech fod ei angen yn y cartref tra rydych yn gwella.
 • Mae'r asesiad yn sgwrs ddwyffordd. Byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym amdanoch chi eich hun, a sut rydych yn meddwl y gallwn ni eich helpu a'ch cefnogi. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn am farn gweithwyr proffesiynol eraill sy'n eich adnabod chi ac yn gweithio gyda chi, fel eich meddyg, ond ni fyddwn yn gwneud hyn heb eich caniatâd. Byddwn hefyd yn ystyried anghenion eich teulu neu ofalwr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Pan fydd eich anghenion ymarferol wedi'u hasesu gan un o'n hymarferwyr gofal cymdeithasol, gallwn lunio pecyn gofal tymor byr a fydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth ymarferol i chi adennill neu wella eich annibyniaeth. Rydym yn galw hyn yn 'ail-alluogi'. Mae llawer o bobl sydd wedi dod atom am gymorth yn gweld mai cyfnod o ail-alluogi yw’r cyfan sydd eu hangen arnynt i adennill eu hannibyniaeth. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn cytuno bod gennych anghenion gofal parhaus, hyd yn oed ar ôl cyfnod o ail-alluogi.
 • Gallai hyn gynnwys gweithiwr gofal yn galw heibio i'ch helpu i fynd i mewn ac allan o'r gwely, i symud o gwmpas o ystafell i ystafell, a’ch helpu i ddefnyddio'r toiled neu fath os oes angen.
 • Ar ôl yr asesiad, byddwn yn nodi ac yn cytuno ar eich anghenion gyda chi, ac yn trafod y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i’w bodloni, yn ôl eich sefyllfa unigol eich hun.
 • Byddwn yn asesu eich anghenion yn barhaus i weld a oes unrhyw dasgau yr ydych yn dal i gael trafferth gyda nhw, a’ch bod angen cefnogaeth ar eu cyfer.
 • Byddwch hefyd yn cael asesiad ariannol i ganfod a oes rhaid i chi dalu unrhyw beth tuag at gost eich anghenion cefnogaeth parhaus.
 • Os nad ydych yn hapus gyda chanlyniad yr asesiad, gallwch ofyn i ni edrych ar eich sefyllfa gyda chi eto.
 • Os ydych yn dal yn anhapus, gallwch gysylltu â ni i roi sylw, awgrym neu gŵyn. Os nad ydych yn gymwys i gael cymorth parhaus gennym, byddwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau eraill sydd ar gael i'ch helpu i barhau i fyw'n annibynnol.

Gweler hefyd:

 • Mae’n bosib y bydd ein hadran Cymorth, Cyngor a Buddion yn ddefnyddiol o ran canfod unrhyw gymorth ariannol yr ydych yn gymwys i’w dderbyn.
 • Os oes gennych chi anabledd, o bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn addasiadau arbennig yn eich cartref, a elwir yn Addasiadau Cyfleusterau Anabl. Mewn llawer o achosion, gall y Cyngor helpu aelwydydd cymwys â chostau addasu, ond dim ond pan fo’r angen ar gyfer addasu wedi’i gytuno gan Therapydd Galwedigaethol.
 • Gallwch hefyd ddod i wybod mwy am drefnu eich gofal eich hun.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy